Σκο­πός του Συλ­λό­γου εί­ναι να βο­η­θή­σει και να στη­ρί­ξει τα ά­το­μα με αυ­τι­σμό, δη­λα­δή ε­κεί­να που εμ­φα­νί­ζουν το σύν­δρο­μο του αυ­τι­σμού κα­θώς και άλ­λες συ­να­φείς κα­τα­στά­σεις, στις ο­ποίες τα αυ­τι­στι­κά στοι­χεία προέ­χουν και κα­θο­ρί­ζουν τις α­νά­γκες της κα­θη­με­ρι­νής ζωής και την δια βίου προ­στα­σία τους.

Επί­σης τα ά­το­μα που έ­χουν α­νά­γκη ο­λο­κλη­ρω­τι­κής προ­στα­σίας, με προ­τε­ραιό­τη­τα τα ά­το­μα με αυ­τι­σμό που προέρ­χο­νται κυ­ρίως: α) Από οι­κο­γέ­νειες στις ο­ποίες ο έ­νας ή και οι δύο γο­νείς εί­ναι α­νά­πη­ροι
β) Από καρ­κι­νο­πα­θείς οι­κο­γέ­νειες
γ) Από μο­νο­γο­νεϊκές οι­κο­γέ­νειες (λό­γω χη­ρείας, δια­ζυ­γίου ή ε­γκα­τά­λει­ψης)
δ) Από πο­λύ­τε­κνες οι­κο­γέ­νειες
ε) Από οι­κο­γέ­νειες με δί­δυ­μα αυ­τι­στι­κά παι­διά ή 2 παι­διά με αυ­τι­σμό
στ) Από οι­κο­γέ­νειες με χα­μη­λή οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση δη­λα­δή α­πό οι­κο­γέ­νειες που α­ντι­με­τω­πί­ζουν τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα να α­ντα­πο­κρι­θούν στις α­νά­γκες των α­τό­μων με αυ­τι­σμό, λό­γω των ει­δι­κών προ­βλη­μά­των που α­ντι­με­τω­πί­ζουν οι οι­κο­γέ­νειες.
 
Διεύθυνση: Aνθηρού & Ιτιάς, Παιανία, 19002
Τηλέφωνα: 2106645981 • 2106641846
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Χειμώνας Ιωάννης
Γραμματέας Συλλόγου: Παπαθανασίου Σοφία