Σκο­πός του Συλ­λό­γου εί­ναι να βο­η­θή­σει και να στη­ρί­ξει τα ά­το­μα με αυ­τι­σμό, δη­λα­δή ε­κεί­να που εμ­φα­νί­ζουν το σύν­δρο­μο του αυ­τι­σμού κα­θώς και άλ­λες συ­να­φείς κα­τα­στά­σεις, στις ο­ποίες τα αυ­τι­στι­κά στοι­χεία προέ­χουν και κα­θο­ρί­ζουν τις α­νά­γκες της κα­θη­με­ρι­νής ζωής και την δια βίου προ­στα­σία τους.

Επί­σης τα ά­το­μα που έ­χουν α­νά­γκη ο­λο­κλη­ρω­τι­κής προ­στα­σίας, με προ­τε­ραιό­τη­τα τα ά­το­μα με αυ­τι­σμό που προέρ­χο­νται κυ­ρίως: α) Από οι­κο­γέ­νειες στις ο­ποίες ο έ­νας ή και οι δύο γο­νείς εί­ναι α­νά­πη­ροι
β) Από καρ­κι­νο­πα­θείς οι­κο­γέ­νειες
γ) Από μο­νο­γο­νεϊκές οι­κο­γέ­νειες (λό­γω χη­ρείας, δια­ζυ­γίου ή ε­γκα­τά­λει­ψης)
δ) Από πο­λύ­τε­κνες οι­κο­γέ­νειες
ε) Από οι­κο­γέ­νειες με δί­δυ­μα αυ­τι­στι­κά παι­διά ή 2 παι­διά με αυ­τι­σμό
στ) Από οι­κο­γέ­νειες με χα­μη­λή οι­κο­νο­μι­κή κα­τά­στα­ση δη­λα­δή α­πό οι­κο­γέ­νειες που α­ντι­με­τω­πί­ζουν τε­ρά­στιο πρό­βλη­μα να α­ντα­πο­κρι­θούν στις α­νά­γκες των α­τό­μων με αυ­τι­σμό, λό­γω των ει­δι­κών προ­βλη­μά­των που α­ντι­με­τω­πί­ζουν οι οι­κο­γέ­νειες.
 
Διεύθυνση: Aνθηρού & Ιτιάς, Παιανία, 19002
Τηλέφωνα: 2106645981 • 2106641846
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Χειμώνας Ιωάννης
Γραμματέας Συλλόγου: Παπαθανασίου Σοφία

Είστε ειδικός Ψυχικής Υγείας?

Εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε ενημέρωση, σχετικά με θέματα που αφορούν την επιστήμη της ψυχολογίας, έρευνες, σεμινάρια ψυχολογίας, θέσεις εργασίας Ειδικών Ψυχικής Υγείας κ.τ.λ.

Newsletter για όλους

Εβδομαδιαίο Newsletter για να λαμβάνετε στο mail σας νέα άρθρα ψυχολογίας, ενημέρωση για επερχόμενα σεμινάρια ψυχολογίας, ομάδες υποστήριξης, βιβλία ψυχολογίας κ.α.

Η εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία της Πύλης Ψυχολογίας psychology.gr είναι απόλυτα σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία που δίνετε κατά την εγγραφή σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletters).