1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, πλην των ιδιοκτητών και των εργαζομένων στο psychology.gr και στο Psychology, καθώς και των συζύγων και συγγενών τους Α’ και Β’ βαθμού.
 2. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να κάνει like στη σελίδα του psychology.gr και της ομάδας "Αγαπημένα βιβλία ψυχολογίας" στο facebook και να κοινοποιήσει το διαγωνισμό.
 3. Μετά από την πάροδο της ημερομηνίας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται αποδεκτή.
 4. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του psychology.gr. Οι διαγωνιζόμενοι θα φέρουν από έναν αύξοντα αριθμό, που θα λαμβάνεται αυτόματα μετά την υποβολή της συμμετοχής τους. Σε κάθε διαγωνισμό Θα κληρώνονται, εκτός από τους νικητές, τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές.
 5. Μετά την κλήρωση, θα γνωστοποιηθεί η λήξη του διαγωνισμού στη σελίδα του psychology.gr στο facebook και τα ονόματα των νικητών θα κοινοποιηθούν στην αντίστοιχη σελίδα στο psychology.gr. Στη συνέχεια εκπρόσωπος του Psychology θα επικοινωνήσει με τους νικητές. Αν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες δεν υπάρξει επικοινωνία κάποιου νικητή, το δώρο θα μεταβιβαστεί στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή κοκ.
 6. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται ως εξής: Για τους κατοίκους Θεσσαλονίκης η παραλαβή θα γίνεται από το γραφείο του Psychology στη Καλαμαριά, Αριστοτέλους 3β. Για τους κατοίκους υπόλοιπης Ελλάδας θα γίνεται αποστολή του δώρου κατά τόπους.
 7. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη δημοσίευση του ονόματός τους στην ιστοσελίδα του psychology.gr καθώς και στην σελίδα του psychology.gr στο facebook, εφόσον κερδίσουν το δώρο.
 8. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται την εγγραφή τους στα ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το psychology.gr.
 9. Το Psychology διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τα δώρα που δεν παρελήφθησαν έγκαιρα από κάποιο νικητή, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους νικητές.
 10. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 11. Το psychology.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, ενημερώνοντας εγκαίρως το κοινό, μέσω της ιστοσελίδας της.
 12. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

* απαιτούμενα πεδία
Ενδιαφέροντα * :