Η ψυχοθεραπεία κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης

Η ψυχοθεραπεία κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης (ΨΚΣΑ) στη διαχείριση των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας

 • Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης με εμπειρία στις ΔΑΦ ή / και
  στη ψυχοθεραπεία

 • Ημερομηνίες:
  -Αποστολή βιντεοσκοπημένου υλικού: 15/1/2021, 12/02/2021, 12/03/2021,
  16/4/2021
  -Εργαστήρια στο google meet: 30/1/2021, 27/2/2021, 3/4/2021, 8/5/2021

 • Περιεχόμενο: 42 ώρες εκπαίδευσης (26 θεωρητικής, ασύγχρονης εκπαίδευσης και
  16 ώρες εργαστήρια σε πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης)

 •  Δομή: 4 αποστολές βιντεοσκοπημένου υλικού και 4 εργαστήρια μέσω της
  πλατφόρμας google meet.

 • Κόστος: 500,00

 • Ειδική τιμή για ομαδικές εγγραφές / ανέργους / φοιτητές: 400,00

 • Εγγραφές: Έως και 10/1/2021

Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση ατόμων με ΔΑΦ

Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος εντάσσεται στη συνολική και σφαιρική διαχείριση των δυσκολιών αυτών, ιδιαίτερα σε άτομα με αυτισμό μέσης και υψηλής λειτουργικότητας.

Έχει υποστηριχθεί πως επιτυχημένες ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις για τον αυτισμό συνθέτουν στοιχεία διαφορετικών προσεγγίσεων, τροποποιημένα ώστε να ταιριάζουν στον τρόπο σκέψης των ατόμων με αυτισμό και προσαρμοσμένα στο εκάστοτε άτομο και την οικογένειά του (Trevarthen, Aitken, Papoudi & Robarts 1996, Klauber, 2004).

Στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε συστηματικά τα τελευταία 12 χρόνια, μέσα από την κλινική ψυχοθεραπευτική μας πρακτική με άτομα με ΔΑΦ μέσης και υψηλής λειτουργικότητας, την ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (ΚΣΑ) η οποία περιέχει στοιχεία από τη γνωσιακή - συμπεριφοριστική προσέγγιση, την ψυχοδυναμική προσέγγιση, και τις θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχολογίας.

Στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης στη ΔΑΦ

Στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης είναι η αναγνώριση, έκφραση, επεξεργασία και διαχείριση των συναισθημάτων του θεραπευόμενου ώστε να τροποποιηθεί αντίστοιχα η συμπεριφορά του, να ομαλοποιηθεί η ένταξή του στο εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον και να προληφθούν /αντιμετωπισθούν συνυπάρχουσες αγχώδεις ή καταθλιπτικές εκδηλώσεις.

Κεντρικό ρόλο στην ψυχοθεραπεία ΚΣΑ έχουν η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και η καλλιέργεια της θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στο θεραπευόμενο και τον θεραπευτή καθώς λειτουργούν ως εργαλεία κατανόησης, υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Το σεμινάριο αφορά στην παρουσίαση των βασικών εννοιών της ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης (ΚΣΑ) όπως αυτή δομείται με τη συνθετική χρήση διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων απευθυνόμενη στις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα άτομα με ΔΑΦ Μ&Υ Λειτουργικότητας σε συγκεκριμένους τομείς της ανάπτυξης.

Στόχοι σεμιναρίου Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης

Έκθεση και Εξοικείωση των συμμετεχόντων με:

• Τις βασικές έννοιες της Ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης-ΨΚΣΑ.
• Τα κύρια χαρακτηριστικά των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος -ΔΑΦ Μέσης &Υψηλής λειτουργικότητας Μ&Υ Λ.
• Τη μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης της ΨΚΣΑ στα πλαίσια της διαχείρισης και αξιοποίησης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των ατόμων με ΔΑΦ Μ&Υ λειτουργικότητας,

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

• Να προσεγγίσουν τη χρήση της ΨΚΣΑ στην κλινική τους πρακτική, ή/και
• Να οργανώσουν την ήδη εφαρμοζόμενη θεραπευτική τους πρακτική στην ΨΚΣΑ.
• Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν σφαιρικά την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν

1η Συνάντηση: Εισαγωγή στην ΨΚΣΑ και αξιολόγηση

 • Αποστολή βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων 15/1/2021
 • Κλινικά Χαρακτηριστικά ΔΑΦ (Μ/Υ – ΛΑ)
 • Γνωστικά χαρακτηριστικά ΔΑΦ (Μ/Υ – ΛΑ)
 • Εισαγωγή στην Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης
 • Διαδικασία παραπομπής και αξιολόγησης. Τομείς αξιολόγησης και θεραπείας.
 • Κλινική Συνέντευξη: Κλινική παρατήρηση, συζήτηση και παιχνίδι
 • Από την κλινική παρατήρηση στη σύνταξη της έκθεσης

Ζωντανή συζήτηση/άσκηση, Σάββατο 30/1/2021

 • Γνωριμία συμμετεχόντων
 • Επίλυση αποριών/ Συζήτηση
 • Κλινική άσκηση

2η Συνάντηση: Εισαγωγή στη θεραπεία και την κοινωνική επικοινωνία

Αποστολή βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων 12/2/2021

Θεραπευτική σχέση και θεραπευτικό πλαίσιο: ατομική & ομαδική θεραπεία

 • Θεραπευτικό πλαίσιο (εμπιστοσύνη κλπ)
 • Παράμετροι θεραπευτικού πλαισίου (χώρος – χρόνος)
 • Θεραπευτική σχέση
 • Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση
 • Ομαδική ΨΚΣΑ
 • Προϋποθέσεις ένταξης σε ομάδα ΨΚΣΑ

Ο ρόλος του θεραπευτή στην Ψυχοθεραπεία Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης. Αντιμεταβιβαστικά συναισθήματα.

 • Ματαίωση θεραπευτή
 • Προτάσεις θεραπευτών
 • Γονείς παιδιών με ΔΑΦ
 • Ο Θεραπευτής ΨΚΣΑ
 • Mentoring

Δεξιότητες συμβουλευτικής ψυχοθεραπείας

 • Θεραπευτικές τεχνικές ΨΚΣΑ
 • Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία
 • Ενσυναισθητική επικύρωση

Ορισμός και στάδια ανάπτυξης της κοινωνικής επικοινωνίας. Κλινική Εικόνα και δυσκολίες στις ΔΑΦ Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας

 • Σχεδιασμός αξιολόγησης και θεραπευτικής παρέμβασης στο τομέα της κοινωνικής επικοινωνίας
 • Ορισμός, στάδια ανάπτυξης, έκφραση και κατανόηση, κυριολεκτικός και μεταφορικός λόγος, επικέντρωση της προσοχής σε κοινωνικά σημαντικές πληροφορίες, λεξιλόγιο, επαναληπτικές/στερεότυπες ερωτήσεις, δεξιότητες διαλόγου (πρωτοβουλία, ανταπόκριση, εναλλαγή σειράς, εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον συνομιλητή, μεταφορά πληροφοριών, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, πραγματολογία), δεξιότητες και εικόνα εξωλεκτικής επικοινωνίας (κίνηση σώματος, εκφράσεις προσώπου κοκ).

Θεραπευτική Παρέμβαση ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικότητας

 • Βασική Προϋπόθεση Ψυχοθεραπείας Κοινωνικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης
 • Στρατηγικές για Ανάπτυξη της Επικοινωνίας
 • Κοινωνική Χρήση της γλώσσας
 • Οπτικό Υλικό
 • Στρατηγικές βελτίωσης βλεμματικής επαφής/σώματος
 • Στόχοι ΨΚΣΑ
 • Χαιρετισμός/Αποχαιρετισμός
 • Δεξιότητες συζήτησης κ.ά.

Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνική λέσχη – ομάδες ψυχαγωγίας)

 • Ορισμός
 • Ερευνητικά δεδομένα
 • Στόχοι
 • Διαδικασία ένταξης και αξιολόγησης
 • Οργάνωση και τρόπος λειτουργίας
 • Κοινωνική λέσχη
 • Ομάδα ψυχαγωγίας
 • Συνεργασία με πλαίσια θεραπευτές
 • Ομάδες ΨΚΣΑ κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Δεξιότητες φιλίας κλπ.

Ζωντανή συζήτηση/άσκηση, Σάββατο 27/2/2021

 • Επίλυση αποριών
 • Κλινική άσκηση / Συζήτηση

3η Συνάντηση: Συναισθηματικός τομέας και ευελιξία σκέψης

 • Αποστολή βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων 12/3/2021
 • Ορισμός συναισθηματικής νοημοσύνης & στάδια συναισθηματικής ανάπτυξης.  Εικόνα και δυσκολίες στις ΔΑΦ μέσης και υψηλής λειτουργικότητας.
 • Ορισμός, στάδια συναισθηματικής ανάπτυξης, κατανόηση βασικών και σύνθετων συναισθημάτων σαν έννοιες, αναγνώριση από εκφράσεις προσώπου-φωτογραφίες, σχέδια, συσχέτιση συναισθημάτων με γεγονότα σε αλληλουχίες

 • Αξιολόγηση συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Στόχοι
 • Μέθοδοι και εργαλεία
 • Αναγνώριση, ονομασία και κατανόηση συναισθημάτων
 • Συναισθηματική μνήμη
 • Διαχείριση συναισθημάτων
 • Έκφραση συναισθημάτων
 • Ενσυναίσθηση

Θεραπευτική παρέμβαση ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικότητας. Ατομικές & Ομαδικές Συνεδρίες

 • Παρεμβάσεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα/με χρήση βίντεο/γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία
 • Μέσα και τεχνικές παρέμβασης
 • Παρέμβαση σε ομάδα
 • Ορισμός και στάδια ανάπτυξης της ευελιξίας της σκέψης. Εικόνα και δυσκολίες στις ΔΑΦ Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας
 • Σχεδιασμός αξιολόγησης και θεραπευτικής παρέμβασης στον τομέα της ευελιξίας της σκέψης
 • Ορισμός, στάδια ανάπτυξης, συγκεκριμένη σκέψη, παιχνίδι, εμμονές και ψυχαναγκασμοί, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, στερεότυπες/επαναληπτικές ερωτήσεις.

 • Αξιολόγηση της ευελιξίας της σκέψης.
 • α) Παρουσίαση εργαλείων
 • β) Αξιολόγηση της ευελιξίας της σκέψης μέσα από το παιχνίδι + ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 • Αυτισμός, ευελιξία και παιχνίδι
 • Τομείς και μέθοδοι αξιολόγησης
 • Αξιολόγηση δημιουργικότητας
 • Αξιολόγηση αυθορμητισμού
 • Αξιολόγηση αναπτυξιακής εξέλιξης παιχνιδιού
 • Συμβολική/κοινωνική διάσταση

Θεραπευτική παρέμβαση ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικότητας 1. Χρησιμοποιώντας το παιχνίδι

 • Το παιχνίδι ως θεραπευτικό μέσο
 • Τεχνικές παρέμβασης
 • Μοτίβα αλληλεπίδρασης
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Συμβολική κατανόηση
 • Ερμηνεία στις δράσεις των παιδιών με ΔΑΦ
 • Εξέλιξη παρέμβασης

Θεραπευτική παρέμβαση ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικότητας 2. Άλλες επιλογές θεραπευτικής παρέμβασης

 • Γιατί είναι σημαντική η ευελιξία της σκέψης;
 • Η στάση του θεραπευτή
 • Θεραπευτικό παράδοξο
 • Οπτικά προγράμματα
 • Κοινωνικές ιστορίες κ.ά.
 • Η ηθική ανάπτυξη στις ΔΑΦ
 • Το αίσθημα του δικαίου στα άτομα με ΔΑΦ

Ζωντανή συζήτηση/παρουσίαση περιστατικών, Σάββατο 3/4/2021

 • Επίλυση αποριών
 • Παρουσιάσεις περιστατικών από εκπαιδευόμενους
 • Συζήτηση

4η Συνάντηση: Αντίληση εαυτού και αλληλεπίδραση τομέων

Αποστολή βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων 16/4/2021

 • Ορισμός και στάδια ανάπτυξης αντίληψης εαυτού. Εικόνα και δυσκολίες στις ΔΑΦ Μέσης και Υψηλής Λειτουργικότητας
 • Ορισμός, στάδια ανάπτυξης, εικόνα εαυτού γνωσιακά και ως εσωτερική αναπαράσταση, εικόνα σώματος, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, αίσθηση συνέχειας εαυτού μέσα στο χρόνο, αυτοβιογραφική μνήμη, σωματικές αλλαγές στα στάδια ανάπτυξης, θετικά στοιχεία και δυσκολίες, αυτογνωσία, διαφορετικότητα.
 • Αυτοβιογραφική μνήμη και αίσθηση συνέχεια εαυτού μέσα στο χρόνο.
 • Εικόνα και δυσκολίες στις ΔΑΦ μέσης και υψηλής λειτουργικότητας.

 • Λειτουργία της μνήμης
 • Βιογραφική μνήμη και λειτουργίες αυτής
 • Αυτοβιογραφική μνήμη και αίσθηση εαυτού
 • Κατανόηση/επίλυση προβλημάτων
 • Αυτοβιογραφική μνήμη και αυτισμός

Θεραπευτική παρέμβαση ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικότητας 1.

 • Θεραπευτικό Περιβάλλον και Θεραπευτικά Προγράμματα
 • Ενίσχυση αυτοκαταγραφής και επίγνωση σώματος
 • Θετικός επικοινωνιακός κύκλος: Waiting – Following – Naming - Confirming
 • Ανάπτυξη αυτογνωσίας και αυτοαναφοράς
 • Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και ενεργοποίηση των δυνάμεων του παιδιού

Θεραπευτική παρέμβαση ανάλογα με το επίπεδο λειτουργικότητας 1. Χρησιμοποιώντας το παιχνίδι.

 • Θεραπευτική παρέμβαση
 • Στόχοι
 • Συναισθηματική επίγνωση
 • Αφηγηματική κατανόηση
 • Αυτεπίγνωση
 • Διάγνωση
 • Αυτοεκτίμηση
 • Επίλυση προβλημάτων

Αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων στις ΔΑΦ

 • Αποτελεσματικότητα (effectiveness)
 • Αποδοτικότητα (efficiency)
 • Αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων στις ΔΑΦ
 • Μελέτες αποτελεσματικότητας κ.ά.

Ζωντανή συζήτηση/άσκηση, Σάββατο 8/5/2021

 • Επίλυση αποριών
 • Κλινική άσκηση / Συζήτηση

Σημείωση: Το περιεχόμενο των εισηγήσεων υπόκειται σε μικρές αλλαγές

Οι συναντήσεις των εργαστηρίων/ ασκήσεων θα γίνουν ζωντανά και διαδικτυακά, στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναντήσεων της Google meet.

Δεν απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή για τη συμμετοχή στις συναντήσεις.

Η αποστολή των βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων προς μελέτη θα γίνεται δυο εβδομάδες πριν την αντίστοιχη συνάντηση.

Υλικό:

 • Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν ηλεκτρονικά (μέσω dropbox την προτεινόμενη προς μελέτη βιβλιογραφία και τις παρουσιάσεις των συναντήσεων.

Συμμετέχοντες – προφίλ:

 • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας με εμπειρία με άτομα με ΔΑΦ ή /και στη ψυχοθεραπεία
 • Ειδικοί εκπαιδευτικοί με εμπειρία με άτομα με ΔΑΦ
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές / τριες σε Προγράμματα συναφή με Ψυχική Αγωγή και Ειδική Αγωγή
 • Οι οποίοι: εργάζονται ήδη με άτομα με ΔΑΦ, ή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεραπεία και αποκατάσταση ατόμων με ΔΑΦ και έχουν ήδη εντάξει ψυχοθεραπευτικές πρακτικές στην κλινική τους πράξη ή προτίθενται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ψυχοθεραπεία ΚΣΑ στα άτομα με ΔΑΦ μέσης και υψηλής λειτουργικότητας.

Επιθυμητά προσόντα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:

 • Προηγούμενη κλινική εμπειρία στη θεραπεία και αποκατάσταση ατόμων με ΔΑΦ, ή/και
 • Προηγούμενη εμπειρία στην ψυχοθεραπεία.

Αξιολόγηση Σεμιναρίου:

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ανώνυμα ένα αξιολογητικό έντυπο για κάθε συνάντηση και ένα, συνολικά, στο τέλος της σειράς των σεμιναρίων

Χρόνος / τόπος διεξαγωγής

Οι συναντήσεις των εργαστηρίων/ ασκήσεων θα γίνουν ζωντανά και διαδικτυακά, σε περιβάλλον ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναντήσεων Google meet.

Η αποστολή των βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων προς μελέτη θα γίνεται δυο εβδομάδες πριν την αντίστοιχη συνάντηση.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Έως 10/1/2021 - Ηλεκτρονικά στο www.kpechios.gr (επιλέγοντας το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Κόστος συμμετοχής

• 500,00: Με την εγγραφή 100,00, το υπόλοιπο σε 3 δόσεις έως 31/3/2021.
• 400,00: Ειδική τιμή για φοιτητές, ανέργους , εφάπαξ καταβολή και ομαδικές εγγραφές.

Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα, Αριθμός Λογαριασμού: 760/296002-85, IBAN: GR 440 110 76 000000 760 296002-85 SWIFT τράπεζας (BIGETHNGRAA. Δικαιούχος: Κέντρο Παιδιού και Εφήβου.

Παρακαλούμε όπως αναγράφετε στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμό σας

 • Σε περίπτωση έκπτωσης, λόγω φοιτητικής ή άλλης ιδιότητας, παρακαλούμε να αποστέλλετε αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού, μαζί με το καταθετήριο.
 • Σε κάθε περίπτωση ,παρακαλούμε να αποστέλλετε το καταθετήριο της τράπεζας στη διεύθυνση επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Το ποσό για την προκαταβολή της εγγραφής (100,00) δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής

Το συνολικό ποσό της οικονομικής συμμετοχής δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που:

- Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του την παραμονή ή την ήμερα έναρξης του Σεμιναρίου.
- Ο/Η συμμετέχοντας/ουσα δεν εμφανιστεί στο Πρόγραμμα χωρίς προειδοποίηση.

Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής επιστρέφεται σε περίπτωση που:

- Ο / Η συμμετέχοντας/ουσα ακυρώσει τη συμμετοχή του έως και 7 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.
- Το πρόγραμμα ακυρωθεί με ευθύνη του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου.

Δηλώσεις συμμετοχής / εγγραφές έως 10/1/2021:

Για την οριστικοποίηση της εγγραφής απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού, καθώς και των δικαιολογητικών εγγράφων για την παροχή έκπτωσης ανά περίπτωση.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων του σεμιναρίου, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή,

Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Συνοπτικές Πληροφορίες

Έναρξη 15-01-2021
Ημ. Λήξης 08-05-2021
Θέσεις Ν/Α
Κόστος 400€ - 500€
Τόπος διεξαγωγής Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Location Map