find job006Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει μια (1) κενή θέσης ΔΕΠ για άτομα με ειδικές ανάγκες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχογλωσσολογία».

Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της υπό πλήρωση θέσης:

Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο συνιστά ένα ευρύ και ταυτόχρονα διακριτό ερευνητικό πεδίο στον ευρύτερο χώρο της Γλωσσολογίας. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των διεργασιών και των ιδιαιτεροτήτων της γλωσσικής ανάπτυξης και εκμάθησης, στις οποίες σημαντικό ρόλο διαδραματίζει, μεταξύ άλλων, και η εκπαίδευση. Ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο αυτό θεωρείται επομένως η διερεύνηση της γλωσσικής ανάπτυξης και κατάκτησης κατά την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία καθώς και του πώς η (γλωσσική και άλλη) εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη και κατάκτηση.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υποψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr): α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο και β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά: 

  • 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • 2. Βιογραφικό σημείωμα
  • 3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
  • 4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών

Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. 

Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

Ταχ. Δ/νση: Χρ. Λαδά 6, 10561 Ανακοινοποίηση στο Ορθό (15 Μαΐου 2018) Πληροφορίες: Δέσποινα Τούντα Αριθμ. Πρωτ: 1718020310/6-3-18 Τηλέφωνο: 210 3688215