Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων, μεταξύ των οποίων ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών με μέγιστη διάρκεια σύμβασης τριών (3) μηνών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Νομού Αττικής.

Η θέση εργασίας του/της Κοινωνικού Λειτουργού έχει διάρκεια σύμβασης από 14/06/2023 έως 14/08/2023.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού
 • Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής - υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στην ΣΚΛΕ, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της
 • Ηλικίες 18 έως 67 ετών
 • Να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική
  δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.
 • Τυχόν κατασκηνωτική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη και θα προσμετρήθεί.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο τίτλου Σπουδών
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό του Δήμου Νέας Ιωνίας, πρόσφατης έκδοσης, εφόσον ο υποψήφιος είναι δημότης ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας ώστε να πιστοποιείται η μόνιμη κατοικία εάν είναι μόνιμος κάτοικος
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Ν. 3584/2007
 • Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. (η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Νέας Ιωνίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34, Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132000414, 2132000415, 2132000421 2132000470 και 2132000472.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 10 Μαΐου 2023 και λήγει στις 19 Μαΐου 2023.