find job006Η Σχολή Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Προκηρύσσει: 

Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική –Κοινωνική Ψυχιατρική».

 

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν.4521/2018 (Α΄38). 

Πέρα από τα ειδικά αυτά προσόντα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και τα γενικά προσόντα που προβλέπονται από τον υπαλληλικό κώδικα για το διορισμό δημοσίων υπαλλήλων.

Όπου γίνεται αναφορά σε διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων εξωτερικού, πρέπει ο τίτλος αυτός να έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.

Μέλη Δ.Ε.Π. δε μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας, στο ίδιο ή σε άλλο Σ.Ε.Ι., εάν δεν περάσουν τρία έτη από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο αίτησής τους.

Δικαιολογητικά για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας στο https://apella.minedu.gov.gr

 • 1. Αίτηση.
 • 2. Πτυχία και τίτλοι σπουδών των υποψηφίων.
 • 3. Διδακτορική διατριβή, όπου αυτή απαιτείται ως προσόν.
 • 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 • 5. Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
 • 6. Γενικά κάθε στοιχείο (βιβλία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, επαγγελματικής δραστηριότητας, πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, κτλ.) που να αποδεικνύει τα προσόντα των υποψηφίων.
 • 7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • 8. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Τπηρεσία πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού.Προκειμένου για πολίτες κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
 • 9. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου στρατολογικού Γραφείου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Τπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25−6−2007 (Β΄ 1055) κοινή υπουργική απόφαση.

Με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους,δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται
όμοιο κώλυμα διορισμού.

 • 10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης που θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Yπηρεσία πριν από την ορκωμοσία, σύμφωνα με την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/ 22863/16−10−2006 (Β΄1551) κοινή υπουργική απόφαση.
 • 11. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
 • 12. Yπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν κατέχει άλλη θέση και δεν έχει άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Σομέα.

Τα δικαιολογητικά των παραπάνω στοιχείων 11 και 12 θα κατατεθούν από τoν/την υποψήφιο/α που θα εκλεγεί στη θέση, κατά την ημέρα της ορκωμοσίας.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από:

 • α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
 • β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και
 • γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σαν ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Στο σύνολο όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, θα είναι στη διάθεση των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της εισηγητικής επιτροπής, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.

Ειδικότερα, οι πολίτες των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία

Δικαιολογητικά που έχουν ήδη καταχωρίσει οι υποψήφιοι κατά την εγγραφή τους στο γενικό μητρώο και δε χρήζουν επικαιροποίησης, εξαιρούνται από την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή.

Η συμπλήρωση (ηλεκτρονικά) των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφητικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και της εισηγητικής επιτροπής και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
εμπρόθεσμα.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ειδικός Υορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Πληροφορίες στο 2410684252