find job006Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος αφορά μία (01) ΘΕΣΗ για την ανάθεση έργου και αναφέρονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα, ως και κριτήρια επιλογής κ.λπ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.),
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου
στο πλαίσιο του Έργου ΦΚ171 «Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Πετρογιάννη, ως εξής:

 Θέση: Κλινική εποπτεία συμβούλων-ψυχολόγων του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου περιλαμβάνει:

 • Τη διενέργεια συνεδριών εποπτείας του συμβουλευτικού έργου των Συμβούλων του ΚεΣυΨΥ
 • Την αξιοποίηση επιστημονικού υποστηρικτικού υλικού σχετικού με το έργο του ΚεΣυΨΥ
 • Την υποστήριξη των επιστημονικών δράσεων του ΚεΣυΨΥ (διοργάνωση σεμιναρίων, παρουσιάσεις σε συνέδρια)
 • Τη συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του ΚεΣυΨΥ
 • Την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων με τη λήξη του έργου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας (Τμήματος Ψυχολογίας ή του Προγράμματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ ή ισότιμου) με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" (6,5)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην "Συμβουλευτική Ψυχολογία" εξειδικευμένο και προσδιοριζόμενο στον τίτλο του μεταπτυχιακού (Counselling Psychology για ξενόγλωσσους τίτλους)
 • Βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην κλινική εποπτεία ψυχολόγων-συμβούλων σε κέντρο/δομή παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής συμβουλευτικής
 • Διδάκτωρ ή υποψήφιος διδάκτωρ στο πεδίο τηςσυμβουλευτικής ψυχολογίας (βεβαίωση επιβλέποντος)
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε  δομή υπηρεσιών ψυχικής υγείας (νοσοκομείο, κοινωνική υπηρεσία κτλ) με κύριο έργο την ατομική, ομαδική και οικογενειακή συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις εργασιών συναφών με το αντικείμενο της συμβουλευτικής ψυχολογίας (δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε συνέδρια)
 • Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1 ή Γ2

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Τεκμηριωμένη -μέσω σπουδών ή/και διδασκαλίας- γνώση των ιδιαιτεροτήτων της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε επίπεδο Γ' βάθμιας εκπαίδευσης
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις εργασιών συναφών με το αντικείμενο της συμβουλευτικής ψυχολογίας (δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε συνέδρια)
 • Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1 ή Γ2)

Διάρκεια Σύμβασης:

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης έργου θα είναι τρεις (03) μήνες, από 1/9/2018 έως 31/12/2018 (με δυνατότητα ανανέωσης). Η συνολική αμοιβή θα ανέρχεται στο ποσό των 1.400,00 € μικτά.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -ήδη αναρτημένη στη Δι@ύγεια- και τη φόρμα της Αίτησης προς εκτύπωση/συμπλήρωση στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ, ως εξής: elke.eap.gr =>Νέα =>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου Φκ171 (1 ΘΕΣΗ: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ).

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται έως και 18/07/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα:

 • είτε να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στην έδρα του Ε.Α.Π. (κάτωθι διεύθυνση), εργάσιμες ημέρες & ώρες: 08.30-13.30), έως και τη λήξη της προθεσμίας
 • είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του ΕΑΠ (κάτωθι διεύθυνση) μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή, έως και τη λήξη της προθεσμίας (βάσει της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ.) ή courier (κάτωθι διεύθυνση, έως και τη λήξη της προθεσμίας (βάσει της σφραγίδας των courier), σε εσώκλειστο φάκελο.

Για πληροφορίες σχετικά με το Έργο και την ανάθεση του έργου, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου Καθηγητή, κ. Κωνσταντίνο Πετρογιάννη, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να υποβάλλονται μία (1) φορά, σε έντυπη μορφή, με την ακόλουθη σειρά:

 • 1. Φόρμα Αίτησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 • 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής ή Ειδικό Δελτίο Αιτούντος Άσυλο
 • 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα)
 • 4. Σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής,

(Α) Τίτλοι Σπουδών (σε περίπτωση που στους τίτλους σπουδών δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου σε αριθμητική κλίμακα, χρειάζεται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν επιπλέον βεβαίωση του τμήματός τους ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, με σχετική αναγραφή αυτού)

(Β) Έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, συμφωνητικά), ως εξής - σύμφωνα με το ν.4250/2014:

 • Για όσα έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες: «απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών»
 •  Για τα ιδιωτικά έγγραφα: «απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση». Είναι ωστόσο στη διακριτική ευχέρεια του φορέα να κάνει δεκτά ιδιωτικά έγγραφα σε απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα.
 • Για αλλοδαπά έγγραφα: «ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο»
 • Για αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς: «δεν απαιτείται άδεια εργασίας», από 26.10.2016 και εξής, υπό τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στη με ΑΔΑ:7Τ8Ο4691Ω3-Δ26 αναρτημένη στη Δι@ύγεια εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Ε.
 • Για την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986: «καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων»
 • Για τα παραποιημένα ή πλαστά φωτοαντίγραφα: «στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά»
 • Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη και αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα κριτήρια επιλογής της θέσης (π.χ. Συστατικές Επιστολές, Υποτροφίες, Βραβεία κ.λπ.)


Οι υποψήφιοι για τη θέση ΔΕ θα κληθούν σε συνέντευξη, ενώ θα δύνανται να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, τα οποία θα εγκριθούν από τον ΕΛΚΕ και στη συνέχεια θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ, ως εξής:
elke.eap.gr =>Νέα =>Έγκριση Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ171 (1 Θέση: Απόφοιτος Ψυχολογίας).