Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την θέση ενός ψυχολόγου, στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης». Αναλυτικότερα: 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου ΦΚ171 «Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης», το οποίο υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ του ΕΑΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Πετρογιάννη, ως εξής:

Μία (1) θέση: Πτυχιούχος ΠΕ Ψυχολογίας

Υπό ανάθεση έργο: Παροχή υπηρεσιών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚεΣυΨΥ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Παράρτημα Αθήνας.

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου περιλαμβάνει:

 • διαχείριση/προγραμματισμός συμβουλευτικών συνεδριών
 • διενέργεια συνεδριών εκ του σύνεγγυς και μέσω τηλεδιάσκεψης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • παροχή υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος
 • αξιοποίηση επιστημονικού υποστηρικτικού υλικού σχετικού με το έργο του ΚεΣυΨΥ
 • υποστήριξη των επιστημονικών δράσεων του ΚεΣυΨΥ (διοργάνωση σεμιναρίων, επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια)
 • διαχείριση της παρουσίας του ΚεΣυΨΥ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωση του δικτυακού του χώρου
 • συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, τον/την υπεύθυνο/η κλινικής εποπτείας, και τους λοιπούς ψυχολόγους-συμβούλους για την εύρυθμη λειτουργία του ΚεΣυΨΥ
 • υποβολή έκθεσης πεπραγμένων με τη λήξη του έργου.

Απαραίτητα προσόντα

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην "Συμβουλευτική Ψυχολογία" εξειδικευμένο και προσδιοριζόμενο στον τίτλο του μεταπτυχιακού (Counselling Psychology για ξενόγλωσσους τίτλους).

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ψυχολογίας (ημεδαπού Τμήματος Ψυχολογίας ή αλλοδαπού με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή του Προγράμματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ ή ισότιμου) με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" (7,0)
 • Βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική ενηλίκων σε κέντρο/δομή παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής συμβουλευτικής ή υπηρεσιών ψυχικής υγείας (νοσοκομείο, κοινωνική υπηρεσία κτλ.)
 • Γνώση ψυχολογικής αξιολόγησης (όπως βεβαιώνεται από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή σεμιναριακών κύκλων)
 • Βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία στις υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής
 • Πιστοποιημένη/Βεβαιωμένη μετεκπαίδευση σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Διδάκτωρ ή υποψήφιος διδάκτωρ στο πεδίο της συμβουλευτικής ή κλινικής ψυχολογίας (βεβαίωση επιβλέποντος)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις εργασιών συναφών με το αντικείμενο της συμβουλευτικής ψυχολογίας (μόνο δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά)
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή Γ1/Γ2)
 • Πιστοποιημένη/Βεβαιωμένη γνώση χρήσης H/Y
 • Προσωπική συνέντευξη

Απαραίτητα Κριτήρια επιλογής: 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην "Συμβουλευτική Ψυχολογία" εξειδικευμένο και προσδιοριζόμενο στον τίτλο του μεταπτυχιακού (Counselling Psychology για ξενόγλωσσους τίτλους)

Συνεκτιμώμενα Κριτήρια επιλογής: 

 • Πτυχίο Ψυχολογίας (ημεδαπού Τμήματος Ψυχολογίας ή αλλοδαπού με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή του Προγράμματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ ή ισότιμου) με βαθμό τουλάχιστον 7,0. (Βαθμός πτυχίου >7,0: Βαθμός πτυχίου * 1 μονάδα - Max 10 μονάδες)
 • Βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική ενηλίκων σε κέντρο/δομή παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής συμβουλευτικής ή υπηρεσιών ψυχικής υγείας -νοσοκομείο, κοινωνική υπηρεσία κτλ. (3 μονάδες ανά έτος 0,1 μονάδα ανά μήνα - Max 60 μονάδες
 • Γνώση ψυχολογικής αξιολόγησης, όπως βεβαιώνεται από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή σεμιναριακών κύκλων. (Max 5 μονάδες)
 • Βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία στις υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής (3 μονάδες ανά έτος 0,1 μονάδα ανά μήνα - Max 30 μονάδες)
 • Πιστοποιημένη/Βεβαιωμένη ειδική εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτικές τεχνικές (2 μονάδες ανά έτος 0,1 μονάδα ανά μήνα - Max 20 μονάδες
 • Διδάκτωρ ή υποψήφιος διδάκτωρ στο πεδίο της συμβουλευτικής ή κλινικής ψυχολογίας (το πεδίο θα πρέπει να αναφέρεται στην βεβαίωση επιβλέποντος)
  • Διδάκτωρ στο πεδίο της συμβουλευτικής ή κλινικής ψυχολογίας (Max 20 μονάδες)
  • Διδάκτωρ σε άλλο πεδίο της ψυχολογίας (Max: 10 μονάδες)
  • Υποψήφιος διδάκτωρ συμβουλευτικής ή κλινικής ψυχολογίας (Max: 5 μονάδες)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις εργασιών συναφών με το αντικείμενο της συμβουλευτικής ψυχολογίας (μόνο δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά: Max 10 μονάδες)
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Για πολύ καλή/άριστη γνώση (επίπεδο Γ2/Γ1 Max: 10 μονάδες)
  • Για καλή γνώση (επίπεδο Β2:Max 5 μονάδες)
 • Πιστοποιημένη/Βεβαιωμένη γνώση χρήσης H/Y (Max 3 μονάδες)
 • Προσωπική συνέντευξη

Διάρκεια Σύμβασης:

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης έργου θα είναι από 1/3/2019 έως 30/4/2019 (με δυνατότητα ανανέωσης). Η συνολική αμοιβή θα ανέρχεται στο ποσό των 2.500 € συν εργοδοτικές εισφορές.

Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Φόρμα Αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος -ήδη αναρτημένη στη Δι@ύγεια- και τη φόρμα της Αίτησης προς εκτύπωση/συμπλήρωση στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ, ως εξής: elke-eap =>Νέα =>Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου Φκ171/2η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ: Πτυχιούχος ΠΕ Ψυχολογίας)

Κατάθεση Υποψηφιοτήτων:

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται έως και 18/01/2019. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα: - είτε να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στην έδρα του Ε.Α.Π. (κάτωθι διεύθυνση), εργάσιμες ημέρες & ώρες: 08.30-13.30), έως και τη λήξη της προθεσμίας - είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του ΕΑΠ (κάτωθι διεύθυνση) μέσω ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή, έως και τη λήξη της προθεσμίας (βάσει της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ.) ή courier (κάτωθι διεύθυνση, έως και τη λήξη της προθεσμίας (βάσει της σφραγίδας των courier), σε εσώκλειστο φάκελο με τα εξής στοιχεία παραλήπτη:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Υπόψη: Κατερίνας Σκόνδρα Κτίριο Γ – Γραφείο Γ1 ΑΠΧ Πάροδος Αριστοτέλους 18 - Τ.Κ. 263 35 - Περιβολα Πατρών Υποβολή υποψηφιότητας για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ171/2η διαδικασία Θέση : 1 Πτυχιούχος Ψυχολογίας