Υποβολή αιτήσεων έως: 8/9/2015

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ «Απόπλους» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ προκηρύσσει μία (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού-Ψυχολόγου, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, η οποία θα έχει ισχύ μετά την παρέλευση δοκιμαστικής χρονικής περιόδου διάρκειας ενός (1) έτους από την πλήρωση της θέσης, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ή αντίστοιχο της αλλοδαπής, Τμήματος Ψυχολογίας
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
Γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Διδακτορικό δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις, τη σχολική κοινότητα ή τη συμβουλευτική.
 • Επαγγελματική εμπειρία ή πρακτική άσκηση σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα.
 • Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή τη θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού .
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
 • Δίπλωμα οδήγησης.

Επισημάνσεις:
Για την πρόσληψη απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής.
Για τους ψυχολόγους απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν:
πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται και ο βαθμός επίδοσης.
 • Φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.
 • Πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
 • Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, στο οποίο να φαίνεται το είδος της παραχθείσας εργασίας ο φορέας και η χρονική διάρκεια της παροχής της ως εξής:
 • Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
 • Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
 • Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.
 • Αποδεικτικά της πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχει, στο οποίο να φαίνεται η χρονική διάρκεια της παροχής
 • Βεβαίωση από το φορέα εκπαίδευσης
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης

Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθ.1. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις- Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.318/92(4161) και λοιπές ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α74/26.3.2014 :

α. Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από φορείς του Δημοσίου αρκεί να προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Ως δημόσιοι φορείς νοούνται το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

β. Αρκεί να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α'.

γ. Αρκεί να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.


Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στο φάκελο) από τις 20/08/2015 έως 08/09/2015 στη διεύθυνση:
Κέντρο Πρόληψης Κεφαλληνίας & Ιθάκης «ΑΠΟΠΛΟΥΣ»
Σουηδίας (κτίριο πρώην Παιδιατρικό Γ.Ν. Κεφ/νιας)
28100 Αργοστόλι, Τ.Θ. 194

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου Πρόληψης «Απόπλους» όπου έχουν αναρτηθεί η προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης καθώς και στο τηλέφωνο 26710-27320 από τις 10:00π.μ. έως 13:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα (και το μέγιστο των επιθυμητών προσόντων), θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ίδιους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Κέντρου.