Στο ΦΕΚ 1222 / 2-12-2015 (τ.Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 426 / 24-9-2015 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
-Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ψυχιατρική" του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας.
 
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 09-02-2016
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλλουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης. https://apella.minedu.gov.gr/
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, 07201 ( Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων -45110)