Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά οχτώ (8) ατόμων πλήρους απασχόληση ή μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου.

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 4981/24-12-2018 απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΕΔΗΦ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΠΑΤΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035317 στο Επιχειρησιακό́ Πρόγραμμα «Ανατολική́ Μακεδονία Θράκη 2014-2020» και της υπ. αρ. 01.01/2019 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων πλήρους απασχόληση ή μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ, που εδρεύει στην πόλη της Κομοτηνής, και ειδικότερα για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας το οποίο θα λειτουργήσει ο Σύλλογος, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

Ειδικότητες - Διάρκεια απασχόλησης: 

 • Ψυχολόγο - Έξι (6) μήνες μερική απασχόλησης
 • Εργοθεραπευτή - Έξι (6) μήνες Πλήρης απασχόληση
 • Φυσικοθεραπευτή - Έξι (6) μένες Πλήρης απασχόληση ή μερική απασχόληση
 • Οδηγός - Έξι (6) μήνες Πλήρης απασχόληση
 • Γενικών Καθηκόντων - Συνοδηγός  - Έξι (6) μήνες μερική απασχόληση
 • Γραμματειακή Υποστήριξη - Έξι (6) μήνες Πλήρης απασχόληση
 • Βοηθητικό Προσωπικό - Καθαριότητα: - Έξι (6) μήνες Πλήρης απασχόληση 
 • Μεταφορέα ασθενών (ΑΡΡΕΝΑ)-  Έξι (6) μήνες Πλήρης απασχόλησης. 

Προσόντα Υποψηφίου/ Κριτήρια Επιλογής: 

Ψυχολόγος: 

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΨυχολογίαςΣυμβουλευτικής) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Εμπειρία/ Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 1 έτος με ΑμεΑ

Πρόσθετα Προσόντα: 

 • Εξειδίκευση σε ατομική - ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Δυναμικός χαρακτήρας και ευχέρεια στην επικοινωνία και στην οργάνωση, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα

Εργοθεραπευτής:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή ομότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Φυσικοθεραπευτής:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οδηγός:

 • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας.
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
 • Επιθυμητά προσόντα : Εμπειρία/ Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 1 έτος με ΑΜΕΑ

Γενικών Καθηκόντων: 

 • Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ισχύουσα άδεια οδήγησης.

Γραμματειακή Υποστήριξη:

 • Απολυτήριο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Επίπεδο Αγγλικών B2

Βοηθητικό Προσωπικό - Καθαριότητα: 

 • Απολυτήριος τίτλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μεταφορέα ασθενών (ΑΡΡΕΝΑ)

 • α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ή ομότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, Β) άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
 • Άδεια οδήγησης 

Δικαιολογητικά: 

Οι υποψήφιοι με την κατάθεση της αιτήσεως τους οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Επαγγελματικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας.
 • Για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ τους, των λοιπών ιδιοτήτων
 • τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα απαιτούμενα από
 • την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.
 • Για του άνδρες υποψήφιους αποδεικτικό μη υποχρεώσεων στράτευσης.
 • Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάθε θέση εργασίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει 07η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 14η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου: Perpato

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το Σύλλογο Περπατώ και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.