Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», ανακοινώνει: την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ψυχολόγους (κατ’ ελάχιστο 2 άτομα), για κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 5311 και τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», με MIS:5001369 (Υποέργο 6) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής Χρήστος Γκόβαρης, ανακοινώνει: την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με ψυχολόγους, κατ’ ελάχιστο 2 άτομα, για κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου

Πληροφορίες:

  • Ειδικότητα: Ψυχολόγος ΑΕΙ
  • Πλήθος συνεργατών : Κατ’ ελάχιστο 2 άτομα και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου Είδος Σύμβασης
  • Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
  • Αντικείμενο σύμβασης: Εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και ειδικότερα υποστήριξη της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των μαθητών Ρομά και των εκπαιδευτικών στα συνεργαζόμενα σχολεία σε Βόλο και Λάρισα καθώς και των γονέων Ρομά, των ατόμων που διαβιούν στους οικισμούς/καταυλισμούς παρέμβασης.
  • Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης θα καθορίζεται αναλόγως με τις ανάγκες της πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και έως τις 31/8/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο μέχρι τη λήξη του και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
  • Τόπος παροχής έργου: Σε σχολικές μονάδες και οικισμούς Ρομά στο Βόλο, όπου θα υλοποιηθεί το έργο.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας, (ελληνικών ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

  • Διδακτορικό ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής) σε ένα από τα κάτωθι πεδία: Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, Σχολική Συμβουλευτική, Κοινωνική Ψυχολογογία

Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα καθορίζεται αναλόγως με τις ανάγκες της πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και έως τις 31/8/2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Βόλος), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Π.Θ. Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά-Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος

Η υποβολή υποψηφιότητας και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Υποβολή Υποψηφιότητας κου /κας ………………. στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 580/17.01.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 5311 και MIS: 5001369 (Υποέργο 6).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της υποψηφιότητας ορίζεται η Δευτέρα 4 η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15:00