Μόνιμη πρόσληψη δύο (2) ψυχολόγων, χωρίς αίτηση από το ΑΣΕΠ, αλλά με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (Μόρια) και αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων Κενών Τακτικών Θέσεων, προκήρυξε το υπουργείο Προστασίας του πολίτη για να στελεχώσει την ΕΥΠ. Ειδικότερα: 

Σύμφωνα σύμφωνα με την προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΠ χωρίς διαδικασίες αιτήσεων μέσω ΑΣΕΠ αλλά με αξιολόγηση προσόντων από τριμελής επιτροπή, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσεως του αντικειμένου και για την κάλυψη: 

Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων

 ως ειδικά προσόντα διορισμού, ορίζονται:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, αποκτηθέντα μετά τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Οργανωσιακή Εργασιακή Ψυχολογία Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία Συμβουλευτική Ψυχολογία Κοινωνική Ψυχολογία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας Μοριοδοτούμενη ξένη γλώσσα: Γαλλική σε άριστο επίπεδο. Η ανωτέρω γλώσσα μοριοδοτείται εφόσον υπάρχει πιστοποιημένος τίτλος αντίστοιχου του αιτούμενου επιπέδου γνώσης
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. 
 • Τριετή εμπειρία στο αντικείμενο μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και τη λήψη της άδειας επαγγέλματος Ψυχολόγου.

(α) Η άδεια να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά το χρόνο διορισμού, πρέπει δε να αποδεικνύεται πότε ακριβώς την απέκτησε ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας από τη λήψη αυτής.

(β) Η εμπειρία στην ημεδαπή αποδεικνύεται:

 • Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: - Με Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. - Με Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η χρονική διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 • Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά , αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα , από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας 

 Γενικά προσόντα διορισμού

 Οι υποψήφιοι πρέπει : 

 • Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη : 1984 έως και 1998 (για τους υποψήφιους των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την απόκτησή της, πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
 • Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. Για τους εν λόγω πολίτες απαιτείται Βεβαίωση ότι δεν προβλέπεται στην χώρα τους τέτοια υποχρέωση.
 • Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς
  να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ. 3832/1958 όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την εκτυπωμένη μορφή της με ηλεκτρονικό τρόπο συμπληρωμένης Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης. Το υπόδειγμα της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, θα βρίσκεται ανηρτημένο , από 19/2/2019 στο διαδίκτυο (INTERNET) στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Π. www.nis.gr , στον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη www.yptp.gr