Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ιατρείο Νοητικών Διαταραχών στην 1η Νευρολογική Κλινική του ΕΚΠΑ-Αιγινήτειο Νοσοκομείο», ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του έργου.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 6 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

ΠΕ Ψυχολόγος

Αντικείμενο σύμβασης:

 • Νευροψυχολογική αξιολόγηση και εκτίμηση των ανώτερων νοητικών λειτουργιών
 • Χορήγηση ερωτηματολογίων στους εξεταζόμενους του Ιατρείου Νοητικών Διαταραχών και στους συνοδούς τους
 • Συμμετοχή και συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων
 • Διατήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των εξεταζόμενων
 • Διοικητικό/οργανωτικό έργο
 • Εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Επαγγελματιών Υγείας των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις για φροντιστές ατόμων με άνοια ή για ευρύ κοινό

Διάρκεια σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της παρούσας πρόσκλησης.

Συνολικό κόστος έργου:

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 9.333,33 €, το οποίο αντιστοιχεί σε ανθρωποπροσπάθεια 6 α/μ. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Τόπος παροχής έργου: Α’ Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ψυχολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της κλινικής Νευροψυχολογίας ή της γηριατρικής
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ιατρείο Μνήμης ή/και Κέντρο Ημέρας για άτομα με άνοια

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

 • Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της κλινικής νευροψυχολογίας ή της γηριατρικής
 • Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά του PubMed στο αντικείμενο της κλινικής Νευροψυχολογίας ή της γηριατρικής
 • Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την άνοια ή την Ήπια Νοητική έκπτωση

ΠΕ Νευρολόγος

Αντικείμενο σύμβασης:

 • Νευρολογική αξιολόγηση
 • Χορήγηση ερωτηματολογίων στους εξεταζόμενους του Ιατρείου Νοητικών Διαταραχών και στους συνοδούς τους
 • Διατήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των εξεταζόμενων
 • Διοικητικό/οργανωτικό έργο
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • Εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Επαγγελματιών Υγείας των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις για φροντιστές ατόμων με άνοια ή για ευρύ κοινό

Διάρκεια σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της παρούσας πρόσκλησης.

Συνολικό κόστος έργου:

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 11.333,33 €, το οποίο αντιστοιχεί σε ανθρωποπροσπάθεια 6 α/μ. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α

Τόπος παροχής έργου: Α’ Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

 • Κάτοχος Πτυχίου Ιατρικής
 • Κάτοχος Ειδικότητας στη Νευρολογία
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Νευροψυχολογίας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

 • Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά του PubMed, σχετικές με τις ψυχιατρικές, συμπεριφορικές και νοητικές διαταραχές

ΠΕ Νοσηλευτής ή Κοινωνικός Λειτουργός

Αντικείμενο σύμβασης:

Μόνο για τους νοσηλευτές υποψήφιους:

 • Υποστήριξη στις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται κατά τη διαγνωστική διαδικασία

Αντικείμενο κοινό και για τις δύο ειδικότητες:

 • Χορήγηση ερωτηματολογίων στους εξεταζόμενους του Ιατρείου Νοητικών Διαταραχών και στους συνοδούς τους
 • Διατήρηση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των εξεταζόμενων
 • Διοικητικό/οργανωτικό έργο
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • Διασύνδεση με Δομές Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
 • Εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Επαγγελματιών Υγείας των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις για φροντιστές ατόμων με άνοια ή για ευρύ κοινό

Διάρκεια σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της παρούσας πρόσκλησης.

Συνολικό κόστος έργου:

Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 9.333,33 €, το οποίο αντιστοιχεί σε ανθρωποπροσπάθεια 6 α/μ. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α. 

Τόπος παροχής έργου: Α’ Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής ή πτυχίο ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας (ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο των επιστημών υγείας
 • Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά του PubMed στο αντικείμενο της γηριατρικής
 • Ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της γηριατρικής

O Πρόεδρος της επιτροπής ερευνών
Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και να συμπληρώσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση εργασίας στη σελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ κατεβάζοντας το αντίστοιχο pdf αρχείο.