Το τμήμα Ψυχολογίας του BCA College διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση με θέμα: Βασικές Μορφές Ψυχοθεραπείας : Ψυχοδυναμική, Γνωσιακή - Συμπεριφορική, Συστημική. Θεωρητικά πλαίσια – Εκπαίδευση Κλινικές Εφαρμογές.

Συνοπτικές Πληροφορίες Εργαστηρίου

Ημερομηνία: 22 Μαΐου 2024
Ώρα: 18:00
Τοποθεσία: BCA College
Ανοιχτό στο ευρύ κοινό, για ΔΩΡΕΑΝ παρακολούθηση

Περιγραφή εργαστηρίου

Η ψυχοθεραπεία αναφέρεται ως η δια του λόγου θεραπεία των ψυχικών ασθενειών. Ανάλογα με τον ασθενή (παιδί ή ενήλικα), τον τύπο και τη σοβαρότητα της διαταραχής, καθώς και το πλαίσιο της παρέμβασης, υπάρχουν πολλές μορφές ψυχοθεραπείας που βασίζονται σε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και σε διαφορετικές πρακτικές.

Υπάρχουν τρεις βασικές θεωρητικές κατευθύνσεις:

  • (α) Ψυχαναλυτική - ψυχοδυναμική,
  • (β) γνωσιακή-συμπεριφοριστική
  • (γ) συστημική,

εκ των οποίων απορρέουν διαφόρων ειδών ψυχοθεραπείες (ατομική, ομαδική, οικογενειακή, βραχεία, παιγνιοθεραπεία, κτλ.).

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία βοηθά τον ασθενή να καταλάβει απωθημένα συναισθήματα και επιθυμίες και να απευαισθητοποιήσει τραυματικά γεγονότα με την ελεύθερη έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων. Με τη λεκτικοποίηση επιτυγχάνεται η διοχέτευση σε λόγια των απωθημένων τραυματικών εμπειριών. Η ψυχαναλυτική τεχνική βασίζεται στη νοηματοδότηση των ελεύθερων συνειρμών που γίνεται χωρίς αυτολογοκρισία. Η ερμηνεία καθίσταται εφικτή μέσα στη θεραπευτική σχέση, αφού επιτευχθεί άρση των αντιστάσεων και εγκατασταθεί η μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση.

Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση απαρτιώνει τις γνωσιακές και συμπεριφοριστικές σχολές ψυχοθεραπείας σε ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο περιεκτικό μοντέλο. Η μάθηση θεωρείται σημαντική, όχι μόνο επειδή σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές συνέπειες της συμπεριφοράς του ατόμου, αλλά και γιατί σχετίζεται με τις εσωτερικές ψυχολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός του. Επομένως, η ΓΣΘ παραμένει συνεπής αφενός με τις θεωρίες μάθησης (κλασική εξαρτημένη και συντελεστική εξαρτημένη μάθηση) που απορρέουν από τον κλασικό συμπεριφορισμό και αφετέρου με τις θεωρίες επεξεργασίας των πληροφοριών και τις θεωρίες της κοινωνικής μάθησης.

Η συστημική θεραπεία ( θεραπεία οικογένειας) απευθύνεται στο σύνολο των μελών που αποτελούν το σύστημα. Το σύστημα αποτελείται από τα μέρη και τις διασυνδέσεις τους. Η συστημική σκέψη εισάγει την έννοια της «κυκλικής αιτιότητας» - ανατροφοδότηση πληροφορίας και μη διάκριση αιτίου-αποτελέσματος. Θεωρείται ότι ο φέρων το σύμπτωμα έχει επωμιστεί έναν ρόλο που του έχει αποδοθεί από την οικογένεια. Το σύμπτωμα κατανοείται ως μήνυμα προς τους άλλους, ως κρίκος της επικοινωνιακής αλυσίδας ή ως ρυθμιστής κάποιας δυσλειτουργίας σε αυτήν.

Εκτός από τις βασικές θεωρητικές έννοιες, που αποτελούν το υπόβαθρο κάθε ψυχοθεραπείας θα γίνει αναφορά στο τρόπο εκπαίδευσης νέων θεραπευτών καθώς και στις δυνατότητες κλινικής εφαρμογής.

Ομιλητές Εργαστηρίου

Ελένη Λαζαράτου , Παιδοψυχίατρος : Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία
Ανθή Κουρτζή, Ψυχολόγος : Γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία
Ψαρράκου Μαρία, Ψυχολόγος: Συστημική ψυχοθεραπεία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος