(1) Η ΑµΚΕ ΕΚΠΕΘΕ ή Ευρωπαϊκή Έκφραση έχει αναλάβει, με βάση την ΑΔΑ: Ρ8Ξ446ΜΔΨΟ-Γ3Τ Απόφαση/εις Ένταξης Επιχορήγησης Πράξης/εων της Γεν. Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, την λειτουργία μιας δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κυψέλη.

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσει θέση εργασίας Ψυχολόγου.

Καθήκοντα: 

Συµµετέχει στην οµάδα υποδοχής των ανηλίκων, ώστε να τους καθοδηγήσει, να εξηγήσει τις διαδικασίες και να συνδράµει στη συµπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων. Εκτίµηση της ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής υγείας των ωφελουµένων και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης.

Ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεµβάσεων, µε σκοπό
1. τη διαχείριση άγχους,
2. το χειρισµό συγκρούσεων και απότοµων µεταβολών στη συµπεριφορά,
3. την αντιµετώπιση κρίσεων που σχετίζονται µε την ψυχική ή ψυχολογική πίεση,
4. την ψυχολογική αποφόρτιση των ωφελουµένων της δοµής,
5. τη ϐελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ τους και
6. την καλλιέργεια ικανοτήτων και ταλέντων.

Συµµετοχή στο σχεδιασµό και την υλοποίηση παρεµβάσεων για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελουµένων παιδιών.

Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούµενων παιδιών µε την τοπική κοινότητα, µέσω ενεργειών και δράσεων τόσο για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας όσο και για την ενηµέρωση και προετοιµασία των ωφελουµένων παιδιών.

Παραποµπή ωφελούµενου παιδιού σε δοµές πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο ϐάσει της κατάστασης της ψυχικής υγείας του παιδιού.

Προσόντα: Παραπάνω απαριθμούνται τα ζητούµενα απαραίτητα και επιθυµητά προσόντα των υποψηφίων για τη θέση.

Διευκρίνηση:  Οι υποψήφιοι, µε την υποβολή της αίτησης, υποβάλλουν, µόνο βιογραφικό σηµείωµα και συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου ekfrasi @ekfrasi.gr που περιέχει τον κωδικό προγράµµατος : Δομή Κυψέλης ή Δομή Ιονη και αναφορές στα ζητούµενα προσόντα. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (πτυχία, όπου απαιτούνται, άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος κλπ) θα προσκοµισθούν µόνο κατά το τρίτο στάδιο της διαδικασίας (πριν την πρόσληψη).

  • Πτυχίο Ψυχολόγου ΠΕ ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
  • Αδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
  • Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα :
    1. επεξεργασίας κειµένων (MS-Word ή αντίστοιχα),
    2. επεξεργασίας υπολογιστικών ϕύλλων(spread sheets ή αντίστοιχα) και
    3. υπηρεσιών διαδικτύου.
  • καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Όροι εργασίας: 

Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου ΔοΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. Η θέση εργασίας προβλέπει πενθήµερη απασχόληση πλήρους ωραρίου καθώς και (κατά περίπτωση) εργασία κατά το Σάββατο όπως και απασχόληση κατά τις απογευµατινές ώρες (κατά περίπτωση και εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες).

Υποβολή αιτήσεων: εως και την Τετάρτη 27/12/2023 και ώρα 15:30 μ.μ. 

΄Ολες οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν, πριν τη λήξη της προθεσµίας, στη διεύϑυνση :
ΕΚΠΕΘΕ
Υπόψιν : Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού
Οµήρου 54,
106 72 Αθήνα