Ακρόαση άρθρου......

Σε απάντηση της με αρ. 4559/29.04.2024 ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από την Βουλευτή κα Γιαννακοπούλου Κ., με θέμα «Προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος –
Ψυχολόγου ψυχοθεραπευτή», σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα ορίζονται από τον ν. 991/1997 (Α΄ 278). Tα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν αποκλειστικά από τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Όσον αφορά στο επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή, τούτο δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο. Η ψυχοθεραπεία δε, δυνάμει του π.δ. 157/91 (Α΄ 62), αποτελεί πράξη, η οποία δύναται να ασκείται από Νευρολόγους, Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους.

2. Δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβούλου Ψυχικής Υγείας, life coach, κ.ά.

3. Αρμόδιο όσον αφορά στην εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση των ψυχολόγων είναι το Υπουργείο Υγείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4999/2022 (Α΄ 225) με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., δύνανται να συνιστώνται, μετονομάζονται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται, καταργούνται ειδικότητες και μετεκπαιδεύσεις επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, πλην ιατρών, να καθορίζεται η εκπαίδευση αυτών, ο χρόνος, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια».

4. Η Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων & Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας εποπτεύει κατά λόγο αρμοδιότητας (υποπερ. 6 της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του π.δ. 121/2017, Α΄ 148) τη διαδικασία έκδοσης των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, ενώ αρμόδιες για την τήρηση των μητρώων αυτών είναι οι κατά τόπους Περιφέρειες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Βουλευτή κα Γιαννακοπούλου Κ.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Συγγραφή - Επιμέλεια Άρθρου

Νίκος Μεταξάς

e psy logo twitter2Συντάκτης στην Πύλη Ψυχολογίας - Psychology.gr
Μετάφραση, απόδοση ξενόγλωσσων άρθρων.
Επικοινωνία: editorial @psychology.gr