Η ΑΜΚΕ « ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.Ι.Δ. πρόκειται να καλύψει μια (1) θέση εργασίας για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Λασιθίου με την ειδικότητα Ψυχολόγου ΠΕ, με ελάχιστη παραμονή 2 έτη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Αίτηση Υποψηφιότητας
  • Αντίγραφο Πτυχίου
  • Αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Επικυρωμένα πτυχία Ξένων Γλωσσών
  • Βεβαίωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Δίπλωμα Οδήγησης
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Κατά την επιλογή θα ληφθεί υπόψη η ευαισθησία και η αγάπη στον άνθρωπο, η γνώση κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής, η γνώση χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων και η προηγούμενη εμπειρία σε ψυχιατρικό πλαίσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση στα Γραφεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Λασιθίου που βρίσκεται στην Διεύθυνση: Δημοκρατίας 76, Άγιος Νικόλαος.

Καταληκτική ημερομηνία: 4/12/2015