6 νέες θέσεις εργασίας στο Κοινωνικό ΕΚΑΒ - Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας, για Αθήνα, Κοζάνη και Λάρισα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για (3) θέσεις Ψυχολόγων και (3) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας – στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “λειτουργία του ΚΦΑΑ – Καλλίστη 3” με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001688, του έργου “λειτουργία του ΚΦΑΑ – Καλλίστη 2” με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001687, του έργου “λειτουργία του ΚΦΑΑ – Καλλίστη 1”, με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001686, του έργου “λειτουργία του ΚΦΑΑ – Νεφέλη 1”, με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001684, του έργου “λειτουργία του ΚΦΑΑ – Νεφέλη 2”, με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001685 και του Έργου “λειτουργία ΚΦΑΑ – Νεφέλη 3”, με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683 που αφορά την λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12-18 ετών, αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην : Αθήνα, Κοζάνη και Λάρισα με τις εξής ειδικότητες: 

Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ κοινωνικής εργασίας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (Β1/Β2) .
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών α)επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (επιθυμητή η πιστοποίηση)
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Ειδική γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα: 

 • Η λήψη κοινωνικού ιστορικού του ανηλίκου.
 • Η αξιοποίηση προς όφελος των ανηλίκων οποιασδήποτε υπηρεσίας, ή κοινωνικού προγράμματος, ή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που διατίθεται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς.
 • Η οργάνωση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την κοινωνική υποστήριξη των φιλοξενούμενων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την διάρκεια της φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων τους, ή την κάλυψη αναγκών τους.
 • Η ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ανηλίκων, ιδίως μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης).
 • Η υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξής των ικανοτήτων του κάθε ανηλίκου με στόχο τη σταδιακή αυτονόμηση του και την μετέπειτα ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.
 • Η συμπλήρωση και ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη www.anynet.gr του Α.Σ.Ο.Α. του ανηλίκου.
 • Η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του προσώπου αναφοράς.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ

2) Απαραίτητα προσόντα: 

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου ΠΕ Ψυχολογίας.
 • Επαγγελματική εμπειρία ψυχολόγου τουλάχιστον δύο ετών.
 • Εμπειρία ψυχολόγου στο πλαίσιο δράσης για πρόσφυγες ή μετανάστες, ή/και παιδικής προστασίας, ή/και φροντίδας ευάλωτων ομάδων.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (Β1/Β2) .
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (α)επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (επιθυμητή η πιστοποίηση)

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας

Καθήκοντα: 

 • Η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των ωφελούμενων και η σύνταξη ψυχολογικής εκτίμησης.
 • Η οργάνωση και συμμετοχή σε ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων.
 • Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανηλίκων.
 • Η ψυχοκοινωνική πλαισίωση των ανηλίκων σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό ή άλλο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Η παραπομπή των φιλοξενούμενων σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της κατάστασης της ψυχικής υγείας τους.
 • Η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του προσώπου αναφοράς.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

Υποβολή αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη στο Θέμα της ειδικότητας και της πόλης που επιθυμούν στο email: hrkinonikoekav @kinonikoekav.gr μέχρι την 19η Φεβρουαρίου 2024.