Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2016 .

Απαιτούμενα προσόντα είναι πτυχία συναφή με το αντικείμενο της εκτέλεσης του
έργου. Θα συνεκτιμηθεί επίσης σχετική προϋπηρεσία ιδιαίτερα σε νήπια προσχολικής ηλικίας και η παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2.Πιστοποιητικό σπουδών


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Βιογραφικό Σημείωμα
2.Σχετικά Σεμινάρια


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο των Παιδικών Σταθμών Δήμου ΑγίαςΠαρασκευής, στην οδό Αισώπου 6, Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15343.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 11/01/2016έως και 13/01/2016 και ώρες 8:00 έως 16:00.
Πληροφορίες κα Σκούρη, τηλ. 2106391703