Ανακοινώθηκε η σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για έναν Κοινωνικό Λειτουργό και ένα Ψυχολόγο, για την υλοποίηση του προγράμματος “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality. Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων».

 Υπ’ αριθ. πρωτ. 12781/27-12-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ TΟ ΝΠΔΔ « ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με συνολικά δύο (2) άτομα, για την υλοποίηση του προγράμματος “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality ([email protected]) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας ([email protected]), για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», ως συμπράττων φορέας, του επικεφαλής Εταίρου Δήμου Αθηναίων όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για την κάθε ειδικότητα χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/05/2019. Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

Πληροφορίες για την προκήρυξη

  • Ειδικότητα: Ένα (1) άτομο ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ως Συντονιστής των στελεχών Υποδοχής/Εξυπηρέτησης (case handler coordination)
  • Ειδικότητα:  Ένα (1) άτομο ΠΕ Ψυχολόγος ως Στέλεχος Υποδοχής Εξυπηρέτησης (case handler 2)

Διάρκεια Σύμβασης: Από υπογραφή της σύμβασης έως 30-5-2019

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΥΑΔΑ, Πειραιώς 35, Τ.Κ.10552, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Γραμματείας Συνεδριάσεων υπόψιν κ. Σταυρινάκη Αλέξανδρου (τηλ. επικοινωνίας: 210.5246515, εσωτ. 4).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα από την υπηρεσία μας Πειραιώς 35 στο Πρωτόκολλο ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων : cityofathens μέσω της διαδρομής: Επιχειρήσεις - Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί αλλά και στην ιστοσελίδα του ΚΥΑΔΑ: www.kyada-athens.gr