Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του.

Κωδικός θέσης: 100
Ειδικότητα: ΠΕ Κοινωνιολόγων
Υπηρεσία: Εθνικό Κέντρο ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)


Κύρια Προσόντα

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  • Γνώση πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.11 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Βασ. Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2039724 Αγγελοπούλου Κων/να, 213 2039725 Παπανδρέου Βασιλική).

Υποβολή αιτήσεων: από το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023.