Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»

Πιο συγκεκριμένα ζητά 2 πτυχιούχους ψυχολόγους ΑΕΙ για τις ακόλουθες προδριαγραφές θέσεων εργασίας.

Θέσεις εργασίας ψυχολόγων

Πτυχιούχος Ψυχολογίας ΑΕΙ

Αντικείμενο σύμβασης Μίσθωσης έργου:

Αντικείμενο:

 • Ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου δομής ψυχικής υγείας (ΚΕΣΥΨΥ) που απευθύνεται στην ομάδα στόχου.
 • Διασύνδεση ΚΕΣΥΨΥ και ιατρείου Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με υπηρεσίες και δομές εντός και εκτός του ιδρύματος.
 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλου διαχείρισης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και ΑΜεΑ.
 • Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Παραδοτέα:

 • Π2.1 Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥΨΥ).
 • Π2.3 Πρωτόκολλο διεπιστημονικής και διατμηματικής διαχείρισης προβλημάτων υγείας, ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών αναγκών για την ομάδα στόχου.
 • Π2.4 Μηνιαίες αναφορές για την παροχή υπηρεσιών στην ομάδα στόχου- εκθέσεις επισκεψιμότητας και χαρακτηριστικών χρήσης των υπηρεσιών ΠΦΥ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και παρακολούθησης δεικτών υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας στόχου.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου/Ανθρωπομήνες:

Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για έως είκοσι εννέα (29) μήνες / Ανθρωπομήνες: έως 29.

Προτεινόμενη αμοιβή: έως €42.050,00 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, εισφορών, Φ.Π.Α. κλπ.)

Τόπος απασχόλησης: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο

Απαραίτητα προσόντα

 1. Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ
 2. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην Κλινική ή Συμβουλευτική Ψυχολογία.
 4. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Δομή Ψυχικής Υγείας ή Συμβουλευτικό Κέντρο

Πτυχιούχος ψυχολογίας ΑΕΙ

Αντικείμενο:

 • Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού́ και ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από́ το σχεδιασμό́ και την εφαρμογή́ νέων διδακτικών προσεγγίσεων, νέων εκπαιδευτικών εργαλείων φιλικών σε φοιτητές με σωματική και ψυχική αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Ανάπτυξη σεμιναριακών κύκλων εκπαίδευσης των νέων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και των μονίμων εκπαιδευτικών και ωρομίσθιων διδασκόντων σχετικά́ με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών, την πολιτική́του ιδρύματος σχετικά́με την προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρία, τα διαθέσιμα εργαλεία και τις ενδεδειγμένες διδακτικές μεθόδους ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, την ανάγκη αναζήτησης παιδαγωγικών διευκολύνσεων για τους φοιτητές με ειδικές κοινωνικές συνθήκες και τους φοιτητές με αναπηρία προκειμένου να καθιστούν τα μαθήματα πιο προσβάσιμα, κτλ.

Παραδοτέα:

 • Έκθεση υλοποίησης προγράμματος εκπαίδευσης διδασκόντων - διάρκειας 20ωρών- σε διδακτικές μεθοδολογίες προσαρμοσμένες στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας στόχου.

Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου/Ανθρωπομήνες:

Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για έως είκοσι δύο (22) μήνες / Ανθρωπομήνες: έως 3,75.

Προτεινόμενη αμοιβή: έως €9.000,00 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, εισφορών, Φ.Π.Α. κλπ.)

Τόπος απασχόλησης: Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο

Απαραίτητα προσόντα

 1. Πτυχίο Ψυχολογίας ΑΕΙ
 2. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 3. Μεταπτυχιακός Τίτλος Συναφής με το αντικείμενο σπουδών.
 4. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 5. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών, υποστήριξη και συμβουλευτική

Υποβολή προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο http://elke.hmu.gr/Aithseis/7535_07082020.aspx με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) που διαθέτουν οι υποψήφιοι για την είσοδό τους σε αυτή προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των υποψηφίων.

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση. Την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης φέρει αποκλειστικά ο/η υποψήφιος/α.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020 (26.08.2020), και ώρα 14:00.