Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει 3 θέσεις εργασίας σε ψυχολόγους στο πλαίσιο του προγράμματος: Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Θέσεις εργασίας ψυχολόγων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2 Πτυχιούχοι ΠΕ Ψυχολογίας, με έδρα:

 • Γραφείο του ΚεΣυΨΥ, Πάτρας (1 άτομο)
 • Γραφείο του ΚεΣυΨΥ, Παράρτημα Αθήνας (1 άτομο)

Υπό ανάθεση έργο:

Παροχή υπηρεσιών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης και υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής στο Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚεΣυΨΥ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (1: γραφείο Πάτρας και 1: Παραρτήματος Αθήνας).

Πακέτο Εργασίας

ΠΕ1: Λειτουργία Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Υπηρεσίες Φροντιστών ΕΚΟ.

Παραδοτέα

 • Έκθεση Λειτουργίας Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Πάτρα, Αθήνα)
 • Έκθεση Μελέτη, Μεθοδολογία και Λίστα ωφελούμενων
 • Έκθεση Δράσεων Ψυχολογικής Δημοσιότητας.

Αντικείμενο θέσης εργασίας ψυχολόγου

Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου περιλαμβάνει:

 • διαχείριση/προγραμματισμός συμβουλευτικών συνεδριών

 • διενέργεια συνεδριών εκ του σύνεγγυς και μέσω τηλεδιάσκεψης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

 • παροχή υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος

 • αξιοποίηση επιστημονικού υποστηρικτικού υλικού σχετικού με το έργο του ΚεΣυΨΥ

 • υποστήριξη των επιστημονικών δράσεων του ΚεΣυΨΥ (διοργάνωση εργαστηρίων/σεμιναρίων, επιστημονικές εργασίες σε συνέδρια κτλ.)

 • διαχείριση της παρουσίας του ΚεΣυΨΥ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωση του δικτυακού του χώρου

 • παροχή συμβουλευτικού έργου προς το ΕΑΠ συναφές με τις δράσεις του ΚεΣυΨΥ

 • συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, τον/την υπεύθυνο/η κλινικής εποπτείας, και τους λοιπούς ψυχολόγους συμβούλους για την εύρυθμη λειτουργία του ΚεΣυΨΥ

 • υποβολή έκθεσης πεπραγμένων.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Ψυχολογίας (ημεδαπού Τμήματος Ψυχολογίας ή αλλοδαπού με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή του Προγράμματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ ή ισότιμου) με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" (6,5)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική Ψυχολογία εξειδικευμένο και προσδιοριζόμενο στον τίτλο του μεταπτυχιακού (Counselling Psychology για ξενόγλωσσους τίτλους).

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική ενηλίκων σε κέντρο/δομή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (νοσοκομείο, κοινωνική υπηρεσία κτλ) με κύριο έργο την ατομική, ομαδική και οικογενειακή συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία. Απαιτείται σχετική Βεβαίωση.

 • Επαγγελματική εμπειρία παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής συμβουλευτικής σε πανεπιστημιακή υπηρεσία παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών (Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών)

 • Γνώση ψυχολογικής αξιολόγησης με έμφαση στην αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών (όπως βεβαιώνεται από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή σεμιναριακών κύκλων)

 • Ειδική εκπαίδευση (π.χ. σεμινάρια, επιμορφώσεις κτλ.) σε θέματα συμβουλευτικής. Απαιτείται σχετική Βεβαίωση.

 • Επαγγελματική εμπειρία στις υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής. Απαιτείται σχετική Βεβαίωση.

 • Ειδική εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. Απαιτείται σχετική Βεβαίωση.

 • Διδάκτωρ ή υποψήφιος διδάκτωρ με εξειδίκευση στο πεδίο της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Απαιτείται βεβαίωση επιβλέποντος (το πεδίο θα πρέπει να αναφέρεται στην βεβαίωση επιβλέποντος).

 • Τεκμηριωμένη γνώση (π.χ. δίπλωμα) της Αγγλικής γλώσσας.

 • Πιστοποιημένη/Βεβαιωμένη γνώση χρήσης H/Y

 • Προσωπική συνέντευξη.

Διάρκεια σύμβασης:

Από την έναρξη της σύμβασης έως και τον Δεκέμβριο 2020, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του Έργου.

Αμοιβή: 1.171,88€ ανά ψυχολόγο-σύμβουλο ανά μήνα.

1 Πτυχιούχος ΠΕ Ψυχολογίας, μέσω τηλεδιάσκεψης/skype

Υπό ανάθεση έργο:

Κλινική εποπτεία συμβούλων-ψυχολόγων του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ.

Αναλυτική περιγραφή υπό ανάθεση έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου περιλαμβάνει:

 • Τη διενέργεια συνεδριών εποπτείας του συμβουλευτικού έργου των Συμβούλων του ΚεΣυΨΥ
 • Την αξιοποίηση επιστημονικού υποστηρικτικού υλικού σχετικού με το έργο του ΚεΣυΨΥ
 • Την υποστήριξη των επιστημονικών δράσεων του ΚεΣυΨΥ (διοργάνωση σεμιναρίων, παρουσιάσεις σε συνέδρια)
 • Τη συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του ΚεΣυΨΥ
 • Την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων με τη λήξη του έργου.

Πακέτο Εργασίας

ΠΕ1: Λειτουργία Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Υπηρεσίες Φροντιστών ΕΚΟ.

Παραδοτέα

 • Έκθεση Λειτουργίας Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Πάτρα, Αθήνα)
 • Έκθεση Μελέτη, Μεθοδολογία και Λίστα ωφελούμενων
 • Έκθεση Δράσεων Ψυχολογικής Δημοσιότητας.

Προσόντα θέσης εργασίας ψυχολόγου

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Ψυχολογίας (ημεδαπού Τμήματος Ψυχολογίας ή αλλοδαπού με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ ή του Προγράμματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ ή ισότιμου) με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" (7,0)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική Ψυχολογία εξειδικευμένο και προσδιοριζόμενο στον τίτλο του μεταπτυχιακού (Counselling Psychology για ξενόγλωσσους τίτλους).

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην κλινικήεποπτεία ψυχολόγων-συμβούλων σε πανεπιστημιακή υπηρεσία παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών (Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών). Απαιτείται σχετική Βεβαίωση.

 • Επαγγελματική εμπειρία σε δομή υπηρεσιών ψυχικής υγείας (νοσοκομείο, κοινωνική υπηρεσία κτλ) με κύριο έργο την ατομική, ομαδική και οικογενειακή συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία. Απαιτείται σχετική Βεβαίωση.

 • Ειδική εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. Απαιτείται σχετική Βεβαίωση.

 • Ειδική εκπαίδευση (π.χ. σεμινάρια, επιμορφώσεις κτλ.) σε θέματα συμβουλευτικής. Απαιτείται σχετική Βεβαίωση.

 • Διδάκτωρ ή υποψήφιος διδάκτωρ με εξειδίκευση στο πεδίο της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Απαιτείται βεβαίωση επιβλέποντος.

 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις εργασιών συναφών με το αντικείμενο της συμβουλευτικής ψυχολογίας (δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε συνέδρια).

 • Τεκμηριωμένη -μέσω σπουδών ή/και διδασκαλίας- γνώση των ιδιαιτεροτήτων της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε επίπεδο Γ'βάθμιας εκπαίδευσης.

 • Τεκμηριωμένη γνώση (π.χ. δίπλωμα) της Αγγλικής γλώσσας.

 • Προσωπική συνέντευξη.

Διάρκεια σύμβασης:

Από την έναρξη της σύμβασης έως και τον Δεκέμβριο 2020, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Αμοιβή: 458,33 € ανά μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες (μόνο φυσικά πρόσωπα) υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Εφαρμογή Αιτήσεων ΕΑΠ (διαδικασία: 80052/1η διαδικασία/2020) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας: Τετάρτη 04/11/2020 (23:59). 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο: Προκήρυξη θέσεων ψυχολόγου, στο ανοικτό πανεπιστήμιο.

Δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας:

- σχετικά με την πρόσκληση =>ΕΛΚΕ, τηλέφωνο: 2610 367673
- σχετικά με το υπό ανάθεση έργο =>Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, τηλέφωνα: 2610-367683/210-9097228
- σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα =>ΤΕΕ, Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, τηλέφωνο: 2610-367900