Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», προσκαλεί Νέους/ες Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Προσφερόμενες Θέσεις – Γνωστικά Αντικείμενα:

α. Νευροεπιστήμες της Συμπεριφοράς (ΨΥΧ1) και β. Κοινωνική Ψυχολογία με έμφαση στις Ποιοτικές Μεθόδους (ΨΥΧ2).

Κωδικός θέσης: ΨΥΧ1

Τίτλοι μαθημάτων: 

  • Ψυχοφυσιολογία Ι 
  • Ψυχοφυσιολογία ΙΙ 

Κωδικός θέσης: ΨΥΧ2 

Τίτλοι μαθημάτων: 

  • Κοινωνική ψυχολογία με έμφαση στις ποιοτικές μεθόδους 
  • Εργαστήριο ποιοτικής έρευνας & ανάλυσης δεδομένων 

Υποβολή αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να υποβάλουν μία ξεχωριστή Αίτηση ανά Θέση – Γνωστικό Αντικείμενο στην οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα, σύμφωνα με το συνημμένο στην Πρόσκληση υπόδειγμα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grampsych @uoi.gr 

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι και την 19η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59.