Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου”.

Aπαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄ 278), όπως ισχύει], Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ακαδηµαϊκά ισοδύναµος ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του/της Ψυχολόγου.

Γνώση πληροφορικής ή χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων: 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (proslipseis.dpf @palaiofaliro.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή είτε ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήµος Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, Τ.Κ. 17562 Παλαιό Φάληρο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Τµήµατος Διοικητικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
υπόψη κου Μπαβέλα Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 213.2020.203, 213.2020.204, 213.2020.205 και 213.2020.207).

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Τετάρτη 07.02.2024 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 16.02.2024.