Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Era-MobilCar», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 (Ευρωπαϊκή Ένωση), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γ. Τσόκα, καθηγητή Γεωλογίας προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τις 30/11/2018 και με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημίου Ψυχολογίας.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή Συμβουλευτική Ψυχολογία ή Οργανωτική Ψυχολογία ή Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία ή Εκπαιδευτική και Σχολική ή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας ή συμβουλευτική απασχόλησης και στην ατομική συμβουλευτική.
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)
Γνώση χειρισμού στατιστικού προγράμματος SPSS.
 

Αντικείμενο απασχόλησης

Οργάνωση και παροχή ατομικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα σύνταξης και προετοιμασίας βιογραφικού σημειώματος και αποτελεσματικής διαχείρισης συνεντεύξεων επιλογής προσωπικού.

Παροχή υπηρεσιών ατομικής συμβουλευτικής καθοδήγησης για τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας, διόρθωση βιογραφικών σημειωμάτων, υποστήριξη στη σύνταξη αιτήσεων για θέσεις εργασίας, προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού και μετά το πέρας της εκδήλωσης « Ημέρες Καριέρας Ερευνητών»

 
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 997340, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994026-82-09.
 
Διαβάστε περισσότερα εδώ