find job005Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Θεσσαλίας ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη μιας (1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 9 μηνών από την υπογραφή της.

Παροχή συμβουλευτικών ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών σε φοιτητές και προσωπικό του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα 9 μηνών

Αμοιβή: 12.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών και φόρων)

Τόπος εκτέλεσης έργου: ΤΕΙ Θεσσαλίας, Λάρισα

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία: Κάθε έτος μοριοδοτείται με 7 μόρια μέχρι τη συμπλήρωση των 10 ετών
 • Πτυχίο Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ΝΑΙ/ΟΧΙ
 • Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε κάποια από τις υπάρχουσες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Ψυχική Υγεία, Συμβουλευτική)
 • Γνώση ξένης γλώσσας
 • Συνέντευξη (σε περίπτωση ισοβαθμίας)
 • Στοιχεία Προσωπικής Συνέντευξης
 • Δυνατότητα επιτυχούς δράσης στο πλαίσιο της προκηρυσσόμενης θέσης (από 0 έως 5 μόρια).
 • Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης (από 0 έως 5 μόρια).
 • Κατανόηση των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του (από 0 έως 5 μόρια).
 • Άμεση ενσωμάτωση υποψηφίου στο έργο (από 0 έως 5 μόρια).
 • Μέγιστος αριθμός μορίων = 20 μόρια

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα
συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις της
θέσης. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλείονται

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Έντυπο Κατάθεσης Πρότασης

2. Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων, το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα προσόντα που αναγράφονται στο βιογραφικό των ενδιαφερομένων, όπως π.χ. βασικού τίτλου σπουδών, υπόλοιπων τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, δημοσιεύσεις, μεταπτυχιακή ή/και διδακτορική διατριβή αλλά και κάθε άλλο στοιχείο, που τεκμηριώνει τα όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. Διευκρινίζεται ότι ως προς τα αποδεικτικά των προσόντων των
ενδιαφερομένων (π.χ. τίτλους σπουδών, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις κλπ.) ισχύουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), τα ακόλουθα:

α) ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των λοιπών υπηρεσιών και φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους,

β) ως προς τα ιδιωτικά έγγραφα, αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους
φορείς της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 4250/2014,

γ) Εάν κάποιος τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας, φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η φωτογραφία.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι: α) έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, β) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, γ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους και σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η πρότασή τους γίνει αποδεκτή, δ) παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης ε) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016) ή έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της απασχόλησης (μόνο ως προς τους άρρενες ενδιαφερόμενους).

5. Για την περίπτωση 4.ε οι άνδρες πρέπει να καταθέσουν συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την παρούσα κατάστασή τους.

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρότασης, εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την 08/10/2018 και ώρα 14.00 στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νέα Κτίρια ΤΕΙ Θεσσαλίας , ΤΚ 41110 (Περιφερειακή οδός Λαρίσης Τρικάλων )