Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "Σχολική ψυχολογία"» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν (1) Ψυχολόγο. 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για ένα (1) Ψυχολόγο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 13373 και τίτλο «Πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "Σχολική ψυχολογία"» και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί η κα Χρυσή Χατζηχρήστου, Ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 13373 και τίτλο «Πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "Σχολική ψυχολογία"», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Ειδικότητα: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολόγος

Πληροφορίες

 • Αντικείμενο Σύμβασης : Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευόμενων στο Πρόγραμμα: Συμπληρωματικής Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-learning), μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας στο θεματικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία»
 • Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σύμφωνα με τους όρους της σελ. 2 της παρούσας πρόσκλησης
 • Συνολικό κόστος έργου: Η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου υπολογίζεται στο ποσό των 500 ευρώ ανά μήνα. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.
 • Τρόπος βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης της σύμβασης: Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου.
 • Τόπος παροχής εργασίας: Η παροχή της εκπαιδευτικής υποστήριξης γίνεται μέσω διαδικτύου και δεν απαιτείται η παρουσία του συνεργάτη σε χώρους ή γραφεία του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – e-learning

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Ψυχολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Κατεύθυνσης Σχολικής Ψυχολογίας
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Πρόσθετα Επιθυμητά Προσόντα

 • Δρ Σχολικής Ψυχολογίας ή Υπ. Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας
 • Εμπειρία σε: α) διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχετικά με τη Σχολική Ψυχολογία, β) εκπαιδευτική υποστήριξη συμμετεχόντων σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σχετικά με τη Σχολική Ψυχολογία, γ) συμμετοχή σε σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρέμβασης σχολικής ψυχολογίας
 • Εμπειρία εφαρμοσμένης σχολικής ψυχολογίας σε εκπαιδευτικά πλαίσια

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 29η Ιανουαρίου 2019

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61