Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.), έχοντας υπόψη: Καλεί τους ενδιαφερόμενους για πρόσληψη ΠΕ Ψυχολόγου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Όπως προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (έξι ωρών ημερησίως – πρωινό ή/και απογευματινό) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου, στο Οικοτροφείο «Αθηνά» της ΠΕΨΑΕΕ. 

Το Οικοτροφείο «Αθηνά», αποτελεί την πρώτη μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που οργανώνει η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. και που συστάθηκε στα πλαίσια του Ν. 2716/99. Πρόκειται για μονάδα υψηλού βαθμού προστασίας, όπου φιλοξενούνται 15 άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση, με ανάγκες σε ένα περιβάλλον που μπορεί να τους προσφέρει ιατροφαρμακευτική υποστήριξη, θεραπεία και προοπτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων αυτών των ατόμων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Το Οικοτροφείο στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο στην οδό Κιλκίς 8, Κορυδαλλός.

Οι ένοικοι του Οικοτροφείου Αθηνά

Οι ένοικοι της δομής είναι 15 στο σύνολό τους και η ομάδα τους είναι μεικτή (άνδρες – γυναίκες). Οι ένοικοι της δομής ως προς το profile ποικίλουν. Υπάρχουν άτομα με ψυχογηριατρικά προβλήματα, άτομα που έχουν διάγνωση νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές επίσης, άτομα που μπορούν να ζήσουν στην κοινότητα, αλλά επειδή έχουν χαμηλό βαθμό αυτοδυναμίας αναγκάστηκαν να ζουν σε μια στεγαστική δομή αυτού του τύπου, όπου η εποπτεία είναι συνεχής.

Για την αρτιότητα της στελέχωσης της Διεπιστημονικής Ομάδας του Οικοτροφείου «Αθηνά» και την εύρυθμη λειτουργία του, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. με την παρούσα καλεί τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πρόσληψη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης με την εξής περιγραφή: 

Θέση: (1) Ψυχολόγος

Σχέση εργασίας: Εξαρτημένη εργασία αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (έξι ωρών ημερησίως – πρωινό ή/και απογευματινό)

Αντικείμενο Σύμβασης – Περιγραφή καθηκόντων:

Θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες χωρίς η συμμετοχή του να περιορίζεται σε αυτές:

 • Παρέχει ατομική ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση στους ενοίκους του οικοτροφείου.
 • Συμβάλλει στην εκπαίδευση, στην επανάκτηση και βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων των ενοίκων, προάγοντας την αυτονομία.
 • Συμβάλλει στην εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, προάγοντας την επικοινωνία και την κοινωνική ενσωμάτωση.
 • Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη παροχή συναισθηματικής κάλυψης.
 • Συμβάλλει στη μείωση του στίγματος και την εξάλειψη των διακρίσεων.
 • Σχεδιάζει εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα φροντίδας και υποστήριξης, με στόχο τησταθεροποίηση και βελτίωση της κλινικής εικόνας των ενοίκων, τα οποία θα αναθεωρούνται τουλάχιστον ανά εξάμηνο.
 • Υλοποιεί ετήσιες αξιολογήσεις και εκθέσεις της κλινικής πορείας των ενοίκων.
 • Οργανώνει και υλοποιεί ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης.
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τις οδηγίες του Ε.Υ.
 • Λειτουργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής δεοντολογίας και με αλληλοκάλυψη ευθυνών καιδραστηριοτήτων.
 • Συνδράμει στη διάχυση και την επίτευξη των σκοπών και των επιστημονικών στόχων των Μονάδων της ΠΕΨΑΕΕ στο πλαίσιο των δράσεων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης.
 • Σχεδιάζει και συμμετέχει σε δράσεις αγωγής κοινότητας, αποστιγματισμού και ευαισθητοποίησης.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που είναι επιθυμητές ή κρίνονται απαραίτητες από τον Ε.Υ.

Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης:

Η χρονική διάρκεια της πρώτης σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά το πέρας των τριών μηνών η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. θα προβεί σε διαδικασία αξιολόγησης του Εργαζομένου και η σύμβαση του δύναται να ανανεωθεί ή όχι. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. δικαιούται να μη παρατείνει την μεταξύ τους συνεργασία, με έγγραφη ενημέρωση του Εργαζομένου. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ως Αορίστου χρόνου.

Απαιτούμενα προσόντα:

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα: 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 2. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου 
 3. 2 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσίας στην περιγραφόμενη ειδικότητα σε συναφείς φορείς ψυχικής υγείας (Ν.2716/19992)
 4. Συναφές στο αντικείμενο της θέσης εργασίας μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στη ψυχολογία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω τέσερα κριτήρια (α, β, γ & δ) θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.

Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν:

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία ως Ψυχολόγος με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενηλίκων
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές σε οποιαδήποτε θέση4 (οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα του Ν.2716/99)
 • Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα5.
 • Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε δομές με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Λοιπά κριτήρια επιλογής (εκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης):

 • Επικοινωνιακή ευχέρεια
 • Ικανότητα στην οργάνωση και στη συνεργασία σε ομάδα
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης

Λοιπές προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • Εκπληρώσει (αφορά στους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων (απαραίτητων και επιθυμητών) απαιτείται μόνο η προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος καθώς και της σχετικής συνοδευτικής αίτησης πλήρως και σαφώς συμπληρωμένης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών – αναγνώριση πτυχίου για όσους έχουν λάβει το πτυχίο τους στο εξωτερικό, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ κ.α.) θα κατατεθούν από το άτομο που θα επιλεγεί- και μόνο- όταν ζητηθεί από το φορέα σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα.

Επίσης, μαζί με τα προαναφερθέντα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει καταδικαστεί στα κάτωθι:

Κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί και τέλος ότι
λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, υποχρεωτικά και μόνο την αίτηση συμμετοχής και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και τις 10/02/2020 (καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή παράδοσης στα γραφεία) στη διεύθυνση:

«ΕΚΗ-«ΚΚΔ» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Ηπείρου 41, Αθήνα, Τ.Κ. 104.39»

Με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδαιφέροντος (01/2020) για πρόσληψη ΠΕ ψυχολόγου στο Οικοτροφείο ΑΘηνά της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

Σημειώνεται ότι από την καταληκτική ημερομηνία 10/02/2020 θα υπάρχει αναμονή για παραλαβή αιτήσεων με σφραγίδα ταχυδρομείου από την 10/02/2020 μέχρι και 14/02/2020. Όσες αιτήσεις περιέλθουν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Στις 17-02-2020 η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει και θα εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Πληροφορίες στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας - «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Ηπείρου 41, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 15:00, τηλ. 210-88.18.946

Ο Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος Μενέλαος Θεοδωρουλάκης