Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ1/2020 για την υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία οικοτροφείου 15 ενηλίκων χρονίων πασχόντων από διαταραχές αυτιστικού φάσματος χαμηλής λειτουργικότητας»  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Πλόες – ΕΨΥΜΕ)  πρόκειται να λειτουργήσει το Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα στον Πειραιά με βάση την απόφαση ένταξης.

Θέσεις εργασίας

Καλεί τους υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των αναγκών στις παρακάτω θέσεις εργασίας:

 • 2 Ψυχολόγοι

Μερικής Απασχόλησης, ορισμένου χρόνου

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

 • 2 Λογοθεραπευτές

Μερικής Απασχόλησης, ορισμένου χρόνου

Πτυχίο ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος

 • 2 θέσεις Κοινωνικής Εργασίας

Μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου

Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ή πτυχίο ΑΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας

 • Παιδοψυχίατρος (Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων) ως Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και αποδεδειγμένη εξειδίκευση στον αυτισμό

Απαιτούμενα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου προβλέπεται)
 • Υ/Δτου Ν. 1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
 • Βιογραφικό σημείωμα

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των Απαιτούμενων προσόντων και των κριτιρίων αξιολόγησης, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα:

 • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
 • Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

Για τα απαιτούμενα προσόντα

 • Αναγνωρισμένο Τίτλο σπουδών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης

 • Στα γραφεία της Διοίκησης της ΑΜΚΕ ΕΨΥΜΕ, Μ. Μπότσαρη 33 Δραπετσώνα, 3ος όροφος από τις 9:30 π.μ. έως τις 15:30
 • Στην ιστοσελίδα www.epsyme.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ή να την αποστείλουν με κούριερ, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 π.μ – 15:30 μ.μ. στη διεύθυνση: ΑΜΚΕ ΕΨΥΜΕ, Μάρκου Μπότσαρη 33 Δραπετσώνα TK 18648.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που παραλήφθηκε ο φάκελος αποστολής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων είναι η 25/02/2020 και ώρα 15:30 μ.μ.