Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) προσκαλεί υποψηφίους για να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για τη θέση Ψυχολόγου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως ενός έτους.

Υπάρχει δυνατότητα να παραταθεί για ένα ακόμη έτος με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τη στήριξη του Έργου 5 «Διαχείριση - Τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών  (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

Θέση εργασίας ψυχολόγου στην Ανώνυμη  Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα ακολούθως αναφερόμενα παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας - θέσης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 13/03/2020 έως και 27/03/2020, ώρα 14.00 ως εξής:

 1. να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ
 2. να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 31/03/2020, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψήφιων θα προηγηθεί ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του τίτλου σπουδών και αν αυτές συμπίπτουν στο κριτήριο της απαιτούμενης ξένης γλώσσας και εάν αυτές συμπίπτουν στο κριτήριο της απαιτούμενης εμπειρίας (εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στα τυπικά-απαιτούμενα προσόντα). Σε περίπτωση που εξαντληθούν τα εν λόγω κριτήρια, χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ σε περίπτωση που εξαντληθούν όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, με σχετική ανακοίνωση της
εταιρείας στην ιστοσελίδα της.

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση με ευθύνη του υποψηφίου είναι τα εξής αφενός για τα τυπικά προσόντα και αφετέρου για τα πρόσθετα συνεκτιμώμενα:

Τυπικά προσόντα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση ψυχολόγου

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα),

 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου κράτους- μέλους της Ε.Ε.,

 3. Πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει υποχρεωτικά και αναλυτικά η διανυθείσα προϋπηρεσία σε έτη και μήνες όπως επίσης και η εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του αιτούντος

 4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι «όλα τα ατομικά στοιχεία και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, ότι τα δικαιολογητικά είναι πιστά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που τηρεί και τα οποία θα προσκομιστούν εφόσον του ζητηθεί και ότι θα προσκομίσει εφόσον του ζητηθούν πιστοποιητικάβεβαιώσεις τα οποία δηλώνει στο βιογραφικό του σημείωμα ότι κατέχει και δεν έχει προσκομίσει»,

 5. Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών, το οποίο εφόσον έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδας απαιτείται να προσκομιστεί και η βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία.

 6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης,

 7. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ,

 8. Άδεια άσκησης επαγγέλματος για τις ειδικότητες που προβλέπεται,

 9. Για τους άρρενες υποψήφιους, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή νόμιμης απαλλαγής,

 10. Επαρκώς τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην ειδικότητα (θα μοριοδοτηθούν κατ’ ανώτατο 84 μήνες).

Υπογραμμίζεται ότι η μη υποβολή παραστατικών για την τεκμηρίωση των αναφερόμενων ανωτέρω 1 - 10 απαραίτητων δικαιολογητικών/τυπικών προσόντων αναλόγως της ειδικότητας/θέσης συνεπάγεται αυτομάτως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

Πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα και δικαιολογητικά για τη θέση ψυχολόγου

 1. Φωτοαντίγραφο των μεταπτυχιακών / διδακτορικών τίτλων σπουδών,

 2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης άλλης ξένης γλώσσας πλην αγγλικής με μέγιστο αριθμό τις δύο επιπλέον ξένες γλώσσες,

 3. Επαρκώς τεκμηριωμένη εμπειρία στην ειδικότητα/θέση έως 84 μήνες

 4. Επαρκώς τεκμηριωμένη εξειδικευμένη εμπειρία, αποκλειστικά σε πληθυσμό προσφύγων (θα μοριοδοτηθούν κατ’ ανώτατο 84 μήνες).

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη θέση ψυχολόγου

Όσα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα-πιστοποιητικά-δικαιολογητικά δεν είναι στην ελληνική γλώσσα, απαιτείται και η προσκόμιση μετάφρασής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία.

Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 12.00-15.00 στο τηλέφωνο 210.2447698. Για επιπλέον πληροφορίες καθώς και για το κατέβασμα και τη συμπλήρωση της απαιτούμενης αίτησης και για την ενημέρωση σχετικά με τη μοριοδότηση των προσόντων, μπορείτε να επισκεφθείτε το σχετικό σύνδεσμο της σελίδας της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας Α.Ε.