Προκήρυξη (1) μίας θέσης εργασίας Ψυχολόγου, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με αντικείμενο τη διεξαγωγή νευροψυχολογικών και ψυχοσυναισθηματικών αξιολογήσεων σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, συμμετοχή στην διάχυση του προγράμματος και στην οργάνωση του έργου.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), αφού έλαβε υπόψη την απόφαση της Συνεδρίασης 396/01-11-2018 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης
με αριθ. 16152/13-11-2018 (ΑΔΑ 6ΝΙΚ469Β7Γ-Ζ36) «Έγκριση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας και Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης», και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών για τη διεξαγωγή πρόσκλησης με αρ. Α2.26 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 660/14-12-2020, στo πλαίσιo υλοποίησης του έργου με ΚΑ 10770 και τίτλο «Συσχέτιση Νευροαπεικονιστικών, Γνωστικών και Ψυχοσυναισθηματικών Προγνωστικών Δεικτών στην Εξέλιξη του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της «2ης προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριων» και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείμενο ανατιθέμενου έργου:

Διεξαγωγή νευροψυχολογικών και ψυχοσυναισθηματικών αξιολογήσεων σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, συμμετοχή στην διάχυση του προγράμματος και στην οργάνωση του έργου (WP 1 ,2, 4, 5,6)

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου ανατιθέμενου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:

  • Διεξαγωγή νευροψυχολογικών και ψυχοσυναισθηματικών αξιολογήσεων σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (WP 1-2)
  • Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδομένων (WP 4 )
  • Επεξεργασία δεδομένων (WP 4)
  • Συμμετοχή στην συγγραφή περιλήψεων, παρουσιάσεων και δημοσιεύσεων για τα αποτελέσματα του έργου και συμμετοχή στον συντονισμό της ομάδας (WP 5-6)

Μέγιστο κόστος σύμβασης: : 35.191,00€, το οποίο περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, και ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, εφόσον ο ανάδοχος εμπίπτει στις
διατάξεις του άρ.39, παρ.9 του Ν.4387/2016. Σε περίπτωση μη υπαγωγής του αναδόχου στις διατάξεις του Ν.4387/2016, η σύμβασή του θα μειωθεί στο αναλογούν ποσό, αφαιρώντας τo ποσό
των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη.

Σημειώνεται ότι το τελικό ύψος της αμοιβής, τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας.

Διάρκεια σύμβασης: 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Μάρτιος 2021.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου, το αργότερο δε μέχρι το πέρας του προγράμματος, με αμοιβή ανάλογη της αρχικής σύμβασης. Επίσης,
είναι δυνατή η επέκταση του φυσικού και αντιστοίχως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον αυτή είναι συμβατή και συνακόλουθη με τα παραδοτέα της αρχικής σύμβασης.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο Ψυχολογίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου
3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Ψυχολογία ή στις Νευροεπιστήμες της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.
4. Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία μετά τη λήψη του διδακτορικού σε συναφές αντικείμενο/σε νευροψυχολογική έρευνα
5. Αποδεδειγμένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας όπως προσδιορίζεται από το Παράρτημα Γλωσσομάθειας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

1. Δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της έρευνας
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.
3. Αποδεδειγμένη γνώση 2ης ξένης γλώσσας όπως προσδιορίζεται από το Παράρτημα Γλωσσομάθειας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης αποκλείονται.

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση ή στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται/αποδεικνύονται, δεν θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τουλάχιστον τα αιτούμενα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης θα κληθούν σε συνέντευξη, που θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ειδοποίησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν η εμπειρία του υποψηφίου ή της υποψήφιας. Θα υποβληθούν ερωτήσεις για το γνωστικό υπόβαθρό του/της καθώς και για το αντικείμενο του διδακτορικού
του/της.

Επίσης θα δοθεί έμφαση στην ικανότητα επικοινωνίας και σε σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητάς όπως η ομαδικότητα, το πνεύμα συνεργασίας και η αποφασιστικότητα. Τέλος θα αξιολογηθούν η κατανόηση των απαιτήσεων του αντικειμένου του έργου , η ικανότητα οργάνωσης των διαφόρων εργασιών στην μελέτη και τέλος η διαθεσιμότητα του υποψηφίου ή της υποψήφιας.

Σε περίπτωση που η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη και ο υποψήφιος δεν προσέλθει, απορρίπτεται και δεν μπορεί να αξιολογηθεί περαιτέρω.

Υποβολή προτάσεων:

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους ξεκινάει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λήγει στις 19/01/2021 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη, στο επισυναπτόμενο PDF: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.