Ο Δήμος Αργιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (1 ΠΕ Παιδαγωγών και 1 ΠΕ Ψυχολόγων) για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» – Άξονας Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» – Άξονας προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στο Δήμο Αργιθέας, που εδρεύει στο Ανθηρό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Κωδικός θέσης: 100

Υπηρεσία - Δήμος Αργιθέας - Για τη στελέχωση της Δομής “Κέντρο κοινότητας του Δήμου Αργιθέας”
Έδρα υπηρεσίας: Ανθηρό (Δ. Αργιθέας) - Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
Ειδικότητα: ΠΕ Παιδαγωγών
Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-10-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Υποέργου.
Αριθμός ατόμων: 1

Κωδικός θέσης: 101

Υπηρεσία - Δήμος Αργιθέας - Για τη στελέχωση της Δομής “Κέντρο κοινότητας του Δήμου Αργιθέας”
Έδρα υπηρεσίας: Ανθηρό (Δ. Αργιθέας) - Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
Ειδικότητα: ΠΕ Ψυχολόγων
Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-10-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Υποέργου.
Αριθμός ατόμων: 1

Απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις που αναφέρονται παραπάνω:

Κωδικός θέσης: 100

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης ή β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Κωδικός θέσης: 101

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄ 278), όπως ισχύει], Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Ψυχολόγου.
  • Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.