Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Δομή Γ’, αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό. 

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, θα προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης ,για την πλήρωση μίας (1) θέσης Κοινωνικού Λειτουργού, στο ΚΦΑΑ Αθήνας-Δομή Γ’. 

Προσόντα

 •  Πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
 • Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων,β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, β) Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και Βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας

Καθήκοντα

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού 
 • Διαχείριση της υπόθεσης κάθε ανηλίκου, με βάση την αρχική εκτίμηση, σχεδιασμός ενεργειών, παρακολούθηση και παραπομπές, όταν απαιτείται
 • Παροχή βασικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους ανηλίκους σε συνεργασία με το λοιπό επιστημονικό προσωπικό
 • Πραγματοποίηση αρχικής επαφής και ενημέρωσης των ανηλίκων για τους κανόνες, τις ευθύνες και τη γενική λειτουργία του Κέντρου
 • Τεκμηρίωση, καταγραφή και επικαιροποίηση του αρχείου/φακέλων υποθέσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού και τα ελάχιστα πρότυπα για τη διαχείριση των υποθέσεων και τα πρωτόκολλα προστασίας δεδομένων
 • Αξιοποίηση προς όφελος των ανηλίκων οποιασδήποτε υπηρεσίας ή κοινωνικού προγράμματος ή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που διατίθεται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς
 • Οργάνωση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την κοινωνική υποστήριξη των ανηλίκων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της φιλοξενίασς, την ικανοποίηση αιτημάτων τους ή την κάλυψη αναγκών τους
 • Διαμόρφωση του κοινωνικού δικτύου των ανηλίκων μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία
 • Υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης των ικανοτήτων των ανηλίκων με στόχο τη σταδιακή αυτονόμησή τους και τη μετέπειτα ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωσή τους
 • Συνοδεία σε εξωτερικές υπηρεσίες (δημόσιες αρχές, υπηρεσίες υγείαςκ.λπ.), εφόσον απαιτείται
 • Συγκρότηση ομάδων εργασίας εθελοντικού δυναμικού, συντονισμός και εποπτεία της άσκησης των κακθκόντων που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου
 • Συμπλήρωση του Ατομικού Σχεδίου Οικογενειακής Αποκατάστασης (Α.Σ.Ο.Α.)
 • Ανάληψη των αρμοδιοτήτων του προσώπου αναφοράς
 • Εκτέλεση άλλων σχετικών με την εργασία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που δύνανται να ανατεθούν από τον υπεύθυνο του Έργου ή το Συντονιστή του Κέντρου
 • Παροχή υπηρεσιών σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια, ανάλογα με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Κέντρου και εκ περιτροπής σε ετοιμότητα κλήσης oncall) κατά τη νυχτερινή βάρδια
 • Προσωρινή τροποποίηση καθηκόντων από το Συντονιστή  του Κέντρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου
 • Λειτουργεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες του ΕΕΣ / Κινήματος, για την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων, την εμπιστευτικότητα και την αρχή «μη βλάπτειν».

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος), υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 27/11/2023 εως και 08/12/2023.