Η ΑΝΑΣΑ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία υποστήριξης ατόμων που πάσχουν από Διατροφικές Διαταραχές, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Κέντρο Ημέρας, στο οποίο απασχολείται διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από Ψυχιάτρους, Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγους, Ειδικό Παθολόγο και Διαιτολόγο-Διατροφολόγο. Το ΚΗ ΑΝΑΣΑ αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας, που επιχορηγείται από τον Τακτικό Π/Υ του Υπουργείου Υγείας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, η ΑΜΚΕ ΑΝΑΣΑ προκηρύσσει μία θέση Ψυχιάτρου, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα αυτών) που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση, είναι:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Τίτλοι Σπουδών
  5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  6. Πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο
  7. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας
  8. Επαγγελματική εμπειρία-Συστάσεις (αν υπάρχουν)

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στις διαταραχές πρόσληψης τροφής.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως την 16η Ιουνίου 2024.

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιστημονική ομάδα/επιτροπή επιλογής προσωπικού και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 17-20/06/2024 στα γραφεία της ΑΜΚΕ ΑΝΑΣΑ. Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί ξανά εάν κριθεί σκόπιμο.

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική δ/νση info@ anasa.com.gr με θέμα «ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ».

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

Σας ενημερώνουμε πως για τον σκοπό της συμμετοχής σας στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή Ψυχίατρου και για λόγους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συλλέγουμε τα εξής δεδομένα που μας παρέχετε με την παρούσα αίτηση: Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση, Κινητό τηλέφωνο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων είναι η «ΑΝΑΣΑ-Εταιρεία Ατόμων που Πάσχουν από Διατροφικές Διαταραχές».

Αποδέκτης: Το προσωπικό της ΑΝΑΣΑΣ.

Νομική βάση επεξεργασίας: Έννομο συμφέρον της ΑΝΑΣΑΣ ως υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρο 6§1στ Καν. ΕΕ 679/2016)

Χρόνος διατήρησης: Τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που θα γίνουν δεκτά θα διατηρηθούν για όλο το διάστημα της μεταξύ μας σύμβασης, καθώς και περαιτέρω, όπου απαιτείται από τις διατάξεις της φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως και για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις για περίοδο 6 μηνών.

Δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3,Τ.Κ.11523, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, Fax: 210 6475628, email: contact @dpa.gr