Η δράση αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, “Σταθμός Εφήβων” στην Αττική για την περίοδο από 1 Αυγούστου 2023 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024 με δυνατότητα ανανέωσης. 

Στον Σταθμό Εφήβων φιλοξενούνται 17 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ηλικίας 12 – 18 ετών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες στέγασης, σίτισης και ένδυσης, ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση, πρόσβαση και μετακίνηση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες εκτός ΚΦΑΑ, χρηματική ενίσχυση, νομική υποστήριξη και διερμηνεία, υγιεινή και καθαριότητα, κάλυψη ειδικών αναγκών υποδοχής και ασφάλεια.

Τίτλος θέσης εργασίας: 01 ΨΥΧΟΛΌΓΟΣ

Απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2)
 • γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
  Α) επεξεργασία κειμένων
  Β) υπολογιστικών φύλλων και
  Γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Επιθυμητά προσόντα: 

 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Καλές κοινωνικές δεξιότητες και αίσθηση του χιούμορ
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
 • Προηγούμενη εργασιακή ή εθελοντική εργασία με ομάδες παιδιών ή/και εφήβων

 Καθήκοντα: 

 • Η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των ωφελούμενων και η σύνταξη ψυχολογικής εκτίμησης.
 • Η οργάνωση και συμμετοχή σε ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων.
 • Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ανηλίκων.
 • Η ψυχοκοινωνική πλαισίωση των ανηλίκων σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό ή άλλο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Η παραπομπή των φιλοξενουμένων σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της κατάστασης της ψυχικής υγείας τους.
 • Τήρηση αρχείου ψυχολογικής αξιολόγησης για κάθε ωφελούμενο
 • Συνοδείες των φιλοξενούμενων σε δραστηριότητες και υπηρεσίες εκτός δομής

Υποβολή αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή μέσω email στο workwithus @sman-athens.org ή ταχυδρομικώς ή ιδιόχειρα στην Ισαύρων 48, 11473, Αθήνα έως τις 24 Ιανουαρίου 2024.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω email, θα πρέπει στο θέμα του mail να αναφέρεται η θέση εργασίας για την οποία ο υποψήφιος υποβάλει την αίτησή του ως εξής:
01-ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ-Ψυχολόγος