Δύο Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας ζητούνται στο ΚοιΣΠΕ "Αθηνά-Ελπίς" για το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης  που βρίσκεται στην Αττική.

Ο ΚοιΣΠΕ 8ου ΤΟΨΥ Αττικής «Αθηνά-Ελπίς» καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες επαγγελματίες για συνεργασία, όπως προβούν στην υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόλησή τους πλαίσιο υλοποίησης από τον ΚοιΣΠΕ «Αθηνά-Ελπίς», του Υποέργου 2 με τίτλο «Δημιουργία και διετή πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΣ”», της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μέσω λειτουργίας Εξιδεικευμένων Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από ΠΟΚοιΣΠΕ. και ΚοιΣΠΕ» και Κωδικό ΟΠΣ 5217909, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025.

Η ομάδα των επαγγελματιών υγείας που θα στελεχώσει το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης στον ΚοιΣΠΕ αναζητά: 

2 Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Κωδικός Θέσης: 104

Αντικείμενο σύμβασης: Ο Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας (ΕΨΥ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις απαιτήσεις που προτάσσει το μοντέλο της Υποστηριζόμενης Απασχόλησης που θα εφαρμοστεί στα ΕΓΥΑ των ΚοιΣΠΕ . Ο Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας θα συνεργάζεται με τους Υποστηρικτές Εργασίας με σκοπό την:

  • αξιολόγηση των ΑμΣΨΠ μέσω των κατάλληλων εργαλείων,
  • εκπαίδευση του υποψήφιου εργαζόμενου στην υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων,
  • ενημέρωσή του υποψήφιου εργαζόμενου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του,
  • υποστήριξή των ΑμΣΨΠ στην ενίσχυση της Αυτοεκπροσώπησής τους, ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς προς ωφέλεια των υποψήφιων εργαζομένων.
  • Επίσης, ο Επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας θα συνεργάζεται με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ΕΓΥΑ για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του και για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
  • Θα συνεργάζεται με την Διοίκηση του ΚοιΣΠΕ για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το ΕΓΥΑ και θα συμμετέχει στις δράσεις/εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας του ΕΓΥΑ.

Απαιτούμενα προσόντα: 

• Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) επαγγελμάτων Ψυχικής Υγείας ( Ψυχίατρος ή Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός).
• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών στον χώρο της Ψυχικής Υγείας ή στον χώρο της επανένταξης ειδικών/ευάλωτων ομάδων ή της Συμβουλευτικής Απασχόλησης ή της Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Eπιθυμητά προσόντα: 

• Ειδική εργασιακή εμπειρία στην Συμβουλευτική της Απασχόλησης

Υποβολή αιτήσεων: Η αίτηση συμμετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται για Πρωτόκολλο στον ΚοιΣΠΕ «Αθηνά-Ελπίς», ηλεκτρονικά στο mail: koispe_athina-elpis  @hotmail.com με την ένδειξη στο θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης της θέσης με κωδικό ειδικότητας (συμπληρώνεται ο εκάστοτε κωδικός θέσης), εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, από 31/01/2024 έως και 15/02/2024.