Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη φοιτητική ζωή στο ΟΠΑ» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5012435 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Ξυλωμένο, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικός ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ EΡ-2823-01), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ

Οι βασικές δραστηριότητες του φυσικού αντικειμένου του έργου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις εξής:
Δράσεις που συνίστανται σε Πρόληψη:
1) Ενημέρωση (Ανάλυση θεματικών ενοτήτων),
2) Αποστιγματισμός για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας (ημερίδες),
3) Εκπαίδευση πανεπιστημιακής κοινότητας στην ανίχνευση ψυχικών δυσκολιών των φοιτητών (ομάδες εργασίας για την ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο, για την εναρμόνιση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, την ποιότητα ζωής και τη δια βίου μάθηση).

Δράσεις που συνίστανται σε Διάγνωση προβλήματος - Ψυχιατρική εκτίμηση:
1) Θεραπεία δυσκολιών: Ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία, ψυχοκοινωνική παρέμβαση,
2) Ομάδα ιατροπαιδαγωγικού προγράμματος :
   α. Διάγνωση και ιατροπαιδαγωγική αντιμετώπιση
   β. Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης (ιατρική ή ψυχολογική παρέμβαση),
   γ. Κοινωνική λειτουργός (κοινωνικές δυσκολίες, κοινωνικές παρεμβάσεις και διευκολύνσεις),
   δ. Ομάδες οργάνωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων και μελέτης των μαθημάτων (peer to peer),
   ε. Παιδαγωγική υποστήριξη, (εναλλακτική παρέμβαση).


Κωδικός θέσης Α1: Ψυχίατρος

Αντικείμενο: Διάγνωση και αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα με έμφαση στην ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στο πανεπιστημιακό πλαίσιο και συμβολή στο σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ. Ο τόπος απασχόλησης θα είναι το ΟΠΑ, Πατησίων 76, Αθήνα 10434.

Προϋπολογισμός: έως 21.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Α1 θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Ιατρική ειδικότητα στην Ψυχιατρική ή στην Ψυχιατρική παιδιών και εφήβων.
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.
 • Επιθυμητά προσόντα για τη θέση Α1:
 • Εμπειρία στην άσκηση της Ψυχιατρικής ειδίκευσης σε Νέους (17 έως 30 ετών).
 • Εμπειρία σε ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Άλλα επιθυμητά προσόντα

 • Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση είτε στην γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, είτε στη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, είτε στη συστεμική-οικογενειακή θεραπεία από εγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα.
 • Εμπειρία σε ομαδική ψυχοθεραπεία.
 • Εμπειρία στην αγωγή κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.

Κριτήρια αξιολόγησης Δομημένης Συνέντευξης για τη θέση Α1:

 • Κατανόηση των στόχων του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και του ρόλου του υποψηφίου σε αυτό.
 • Δυνατότητα ένταξης στην ομάδα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και συνεργασίας με το υφιστάμενο προσωπικό.
 • Συμβατότητα γνώσεων και εμπειρίας με τον προσανατολισμό του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.
 • Χρονική διαθεσιμότητα για την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.

 

Κωδικός θέσης Α2: Ψυχολόγος

Αντικείμενο: Αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω εργαλείων όπως η διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και τα ψυχομετρικά τεστ, και συμβολή στο σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ. Ο τόπος απασχόλησης θα είναι το ΟΠΑ, Πατησίων 76, Αθήνα 10434.

Προϋπολογισμός: έως 18.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Α2 θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση Α2:

 • Εμπειρία στη χορήγηση ερωτηματολογίων ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών και προσωπικότητας.
 • Εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος σε Νέους (17 έως 30 ετών).
 • Εμπειρία σε ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Άλλα επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κλινική ψυχολογία, ή στη σχολική ψυχολογία, ή στον επαγγελματικό προσανατολισμό ή στην συμβουλευτική.
 • Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση είτε στην γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, είτε στη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, είτε στην συστεμική οικογενειακή θεραπεία, είτε στη διαπροσωπική ψυχοθεραπεία από εγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα.
 • Εμπειρία σε ομαδική ψυχοθεραπεία.
 • Εμπειρία στην αγωγή κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.

Κριτήρια αξιολόγησης Δομημένης Συνέντευξης για τη θέση Α2:
Κατανόηση των στόχων του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και του ρόλου του υποψηφίου σε αυτό.
Δυνατότητα ένταξης στην ομάδα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και συνεργασίας με το υφιστάμενο προσωπικό.
Συμβατότητα γνώσεων και εμπειρίας με τον προσανατολισμό του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.
Χρονική διαθεσιμότητα για την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.

 

Κωδικός θέσης Α3: Κοινωνικός Λειτουργός

Αντικείμενο: Αντιμετώπιση ψυχικών και κοινωνικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω κοινωνικής αρωγής και κοινωνικών παρεμβάσεων και συμβολή στο σχεδιασμό στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ. Ο τόπος απασχόλησης θα είναι το ΟΠΑ, Πατησίων 76, Αθήνα 10434..

Προϋπολογισμός: έως 16.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων.

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως 21 μήνες.

Οι υποψήφιοι για τη θέση Α3 θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Σχολής κοινωνικής εργασίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
 • Καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.

Επιθυμητά προσόντα για τη θέση Α3:

 • Εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού.
 • Εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος σε Νέους (17 έως 30 ετών).
 • Εμπειρία σε συμβουλευτικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

Άλλα επιθυμητά προσόντα

 • Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση είτε στην γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, είτε στη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, είτε στην συστεμική οικογενειακή θεραπεία, είτε στη διαπροσωπική ψυχοθεραπεία από εγκεκριμένα εκπαιδευτικά κέντρα.
 • Εμπειρία στη διασύνδεση με κρατικές, δημοτικές και ΑΜΚΕ κοινωνικές υπηρεσίες.
 • Εμπειρία σε ομαδική ψυχοθεραπεία τουλάχιστον 1 έτους.
 • Εμπειρία στην αγωγή κοινότητας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες και ερευνητικά προγράμματα.

Κριτήρια αξιολόγησης Δομημένης Συνέντευξης για τη θέση Α3:

 • Κατανόηση των στόχων του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και του ρόλου του υποψηφίου σε αυτό.
 • Δυνατότητα ένταξης στην ομάδα πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας και συνεργασίας με το υφιστάμενο προσωπικό.
 • Συμβατότητα γνώσεων και εμπειρίας με τον προσανατολισμό του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.
 • Χρονική διαθεσιμότητα για την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Συμπληρωμένο έντυπο πρότασης (βλ. Παράρτημα).
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά, σύμφωνα με το Europass).
3) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απλά αντίγραφα, επικυρώσεις μόνον εάν ζητηθούν), καθώς και έγκυρες πιστοποιήσεις, συμβάσεις και αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
4) Κάθε άλλο έγκυρο στοιχείο που τεκμηριώνει ή αναλύει ή συμπληρώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα ή ζητούνται από την πρόσκληση. Ειδικά για την τεκμηρίωση της ζητούμενης προϋπηρεσίας, θα αξιολογηθεί θετικά η προσκόμιση συστατικών επιστολών από εργοδότες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 (μέχρι τις 14:00).

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΡ-2823-01».

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-82.03.702, αρμόδια κα. Αλίκη Κολοβού.