find job006

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Υποστήριξη παρεµβάσεων κοινωνικής µέριµνας φοιτητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης» µε κωδικό ΟΠΣ 5011046, (Κ.Α. ΕΛΚΕ 10073), ενδιαφέρεται να συνάψει δύο (2) συµβάσεις µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου υπό τους κάτωθι όρους:

 

 

Αντικείµενο έργου: Ενίσχυση προσωπικού στο Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (Ηράκλειο-Ρέθυµνο)

Αναλυτική περιγραφή έργου και παραδοτέων:

 • Ατοµική και οµαδική συµβουλευτική και υποστήριξη σε φοιτητές/τριες.
 • Προληπτικές παρεµβάσεις µε τη µορφή οµαδικών θεµατοκεντρικών παρεµβάσεων σε χώρους όπως εστίες ή φοιτητικά στέκια, ή την µορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής ενηµέρωσης για διάφορα θέµατα.
 • Αξιολογήσεις των αναγκών του φοιτητικού πληθυσµού.
 • Συµµετοχή σε συνέδρια, ηµερίδες κλπ αλλά και σε ερευνητικά πρωτόκολλα.
 • Συνεργασία µε άλλα Συµβουλευτικά Κέντρα και σχετικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, αλλά και την προβολή του έργου τους.

∆ιάρκεια σύµβασης: 21 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Τόπος εκτέλεσης έργου (1η ανάθεση): Ρέθυµνο

Τόπος εκτέλεσης έργου (2η ανάθεση): Ηράκλειο

Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Σεπτέµβριος 2018

Επισηµαίνεται ότι είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύµβασης έργου, το αργότερο µέχρι το πέρας του προγράµµατος, µε αµοιβή ανάλογη της αρχικής σύµβασης. Επίσης, είναι δυνατή η επέκταση του φυσικού και αντιστοίχως του οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον αυτή είναι συµβατή και συνακόλουθη µε τα παραδοτέα της αρχικής σύµβασης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας
 • Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος στη Συµβουλευτική, Κλινική, Σχολική ή Κοινωνική Ψυχολογία
 • Εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε δοµές συµβουλευτικής στήριξης ενηλίκων ή/και ιδιωτική άσκηση επαγγέλµατος
 • Καλή Γνώση αγγλικών

Συνεκτιµώµενα προσόντα:

 • Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού Η/Υ (π.χ. ECDL)
 • Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούµενα προσόντα αποκλείονται.
 • Οι ενδιαφερόµενοι (µόνο φυσικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. µέχρι και την Πέµπτη 02-08-2018 (ώρα 14:00).

Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαµβάνει:

 • ∆ιαβιβαστικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος, συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο (προσοχή να αποσταλεί σε ψηφιοποιηµένη µορφή, ώστε να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του ενδιαφεροµένου).
 • Βιογραφικό σηµείωµα του ενδιαφεροµένου, υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες, οι οποίες πρέπει να έχουν συνεχόµενη αρίθµηση.
 • Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κλπ), σε ψηφιοποιηµένη µορφή, τα οποία πρέπει να έχουν συνεχόµενη αρίθµηση ανά έγγραφη σελίδα.

∆ιευκρινίζεται ότι θα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα: α) των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες και τους φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα ή των ακριβών αντιγράφων τους, β) ιδιωτικών εγγράφων και γ) εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές. Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, πλην της αγγλικής (εκτός αν περιέχεται σε αυτά ειδική τεχνική ορολογία), υποβάλλονται µαζί µε την επίσηµη µετάφρασή τους επικυρωµένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο (διευκρίνηση: αρκεί και ευανάγνωστη φωτοτυπία της µετάφρασης µε τη σφραγίδα της επικύρωσης)

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη (η ηµεροµηνία αποστολής δεν λαµβάνεται υπόψη). Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων και ενστάσεων/απόψεων: Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ΕΛKEΠΚ, Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά µε το αντικείµενο και τους όρους της πρόσκλησης: Θεόδωρος Γιοβαζολιάς, τηλ: 6974551156, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Σηµειώνεται ότι το τελικό ύψος της αµοιβής τελεί υπό τους περιορισµούς του χρηµατοδότη και της κείµενης νοµοθεσίας.

Για την επιλογή της καταλληλότερης πρότασης η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Κριτήρια Βαθµολογία κριτηρίων
 • Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας 1 µονάδα ανά Βαθµό Πτυχίου (µέγιστο 10)
 • Μεταπτυχιακός ή/και τίτλος στη Συµβουλευτική,
 • Κλινική, Σχολική ή Κοινωνική Ψυχολογία
 • 10 µονάδες για µεταπτυχιακό τίτλο
 • 15 µονάδες για διδακτορικό τίτλο
 • Εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε δοµές συµβουλευτικής στήριξης ενηλίκων ή/και ιδιωτική άσκηση επαγγέλµατος
 • 5 µονάδες ανά έτος (µέγιστο 35 µονάδες)
 • Γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση ΝΑΙ / ΟΧΙ

Συνεκτιµώµενα προσόντα:

 • Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού Η/Υ (π.χ. ECDL) 5 µονάδες
 • Προσωπική συνέντευξη 25 µονάδες

Η Επιτροπή Ερευνών (Ε.Ε.) του Π.Κ, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων, είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή µη των συµβάσεων µίσθωσης έργου, και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου προσώπου. Η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛKE ΠΚ. Ο επιλεγείς υποψήφιος οφείλει να µεριµνήσει, εάν του ζητηθεί, µέχρι την έναρξη της εν λόγω σύµβασης, όλα τα ιδιωτικά ή εκδοθέντα από αλλοδαπές αρχές αποδεικτικά τωνροσόντων του που προσκόµισε στο στάδιο της πρόσκλησης θα φέρουν θεώρηση από δικηγόρο ή από δηµόσια αρχή, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν.
4250/14.

Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης του αναδόχου ή πρόωρης λύσης της σύµβασης δύναται να επιλέγεται ο επόµενος υποψήφιος σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί.

Επισηµαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο: http://www.uoc.gr και διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού ∆ιαχείρισης και Χρηµατοδότησης και του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Έργου και Εργασίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και ∆ιαχείρισης, Τσακαλίδης Παναγιώτης