find job005Η Θεσσαλική Εταιρεία Περίθαλψης- Αποκατάστασης με την παρούσα ανάρτηση καλεί τους ενδιαφερόμενουςγια την παρακάτω ειδικότητα: (1) Ψυχολόγος στο Ν. Λάρισας.

 

 

Φυσικό Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τα οικοτροφεία/ξενώνες που λειτουργούν ως Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Επανένταξης και Επαγγελματικής Αποκατάστασης. Στις Μονάδες Ψυχιατρικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ) φιλοξενούνται για διαβίωση, συνόλη φροντίδα, υποστήριξη, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική επανένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση ασθενείς με ψυχικές διαταραχές ή/και νοητική υστέρηση, με σκοπό να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων αυτών με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Τα οικοτροφεία βρίσκονται στο Ν. Λάρισας.

Αντικείμενο Σύμβασης - Περιγραφή καθηκόντων

Ο Ψυχολόγος του Οικοτροφείου/Ξενώνα παρακολουθεί την ψυχολογική κατάσταση των ασθενών, διενεργεί την εβδομαδιαία θεραπευτική συνάντηση με όλους τους ασθενείς και σημειώνει στο Ψυχολογικό Ιστορικό σε εβδομαδιαία βάση τις παρατηρήσεις του ως προς την ψυχολογική κατάσταση των ασθενών. Μαζί με τον Ψυχίατρο του Οικοτροφείου/Ξενώνα και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο καταρτίζουν κάθε εξάμηνο το Ατομικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα των ασθενών.

 • Αναλαμβάνει μαζί με τον Κοινωνικό Λειτουργό την επαφή με το οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς και την ενημέρωση των συγγενών για θέµατα που αφορούν την διαδικασία της κοινωνική επανένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης του ασθενούς.
 • Ο ψυχολόγος υποχρεούται στην ψυχολογική παρακολούθηση και εκτίμηση των διαμενόντων ασθενών, στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών προγραμμάτων και ομάδων εμψύχωσης σε συνεργασία με την ΠΘΟ του Οικοτροφείου.
 • Υποχρεούται να τηρεί φακέλους για κάθε ασθενή, να ενημερώνει αυτούς, να συνεργάζεται και να ενημερώνει τη διοίκηση για την πορεία και εξέλιξη των ασθενών.
 • Αναλαμβάνει την υποχρέωση να οργανώνει και να υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας.
 • Υποχρεούται να συμμετέχει στις τακτικές και έκτακτες ομάδες συγκεντρώσεις των ασθενών και του προσωπικού των ΜΨΑ.
 • Υποχρεούται να αναλαμβάνει μαζί με τον κοινωνικό λειτουργό την επαφή με το οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών και την ενημέρωση των συγγενών τους για θέματα που αφορούν την ψυχοκοινωνική πορεία τους.
 • Υποχρεούται να σημειώνει στο Ψυχοκοινωνικό Ιστορικό κάθε ασθενούς την πορεία της νόσου και κάθε θέματος που άπτεται της ειδικότητάς του.
 • Υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες προστασίας των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των ασθενών.

Ειδικότητα-Απαραίτητα Προσόντα

1.Ψυχολόγος ΠΕ εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, αορίστου χρόνου

 • Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ισότιμο τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος
 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη της Ε.Ε
 • Αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (Msc) στην Κλινική Ψυχολογία ή την Ψυχοκοινωνική Επανένταξη/Αποκατάσταση
 • Ξένη γλώσσα (προχωρημένου επίπεδου)
 • Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε αντίστοιχη με τη ζητούμενη εξειδίκευση θέση
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από Διευθυντές των Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις οποίες υπηρέτησε.

Προϋποθέσεις 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Έγγραφα:

Βιογραφικό Σημείωμα αναλυτικό (για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούνκαι θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι:

1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Τίτλος σπουδών
3. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
5. Συστατικές επιστολές
6. Βεβαιώσεις εθελοντικής εργασίας ή προσφοράς
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:

α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους (ν.4250/2014). 

Κατάθεση εγγράφων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητας τους με τα δικαιολογητικά και το βιογραφικό τους σημείωμα:

Αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Αγ. Όρους 6Α, Τ.Κ. 41335, Λάρισα μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι  Τετάρτη 21-11-2018 και ώρα 15.00μ.μ. στην αρμόδια υπάλληλο κα Τσιτσώνη.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα για 15 ημέρες τουλάχιστον.

Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Πέμπτη 25/10/2018 και λήγει την Τετάρτη 21/11/2018.
 
Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από τη Θ.Ε.ΨΥ.Π.Α., σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες και στις ώρες 12.00 - 14.00 στην αρμόδια υπάλληλο στο τηλ. 2410-627363 (EΣΩΤΕΡΙΚΟ 4)  


Ο Νομικός Εκπρόσωπος
Κανδύλης Δημήτριος