Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη καλεί ενδιαφερόμενους για πρόσληψη ψυχολόγου με σύμβαση αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, προβαίνοντας στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου, στο Οικοτροφείο «Αθηνά» της ΠΕΨΑΕΕ.  

Το Οικοτροφείο «Αθηνά», αποτελεί την πρώτη μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που οργανώνει η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. και που συστάθηκε στα πλαίσια του Ν. 2716/99. Πρόκειται για μονάδα υψηλού βαθμού προστασίας, όπου φιλοξενούνται 15 άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση, με ανάγκες σε ένα περιβάλλον που μπορεί να τους προσφέρει ιατροφαρμακευτική υποστήριξη, θεραπεία και προοπτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων αυτών των ατόμων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Το Οικοτροφείο στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο στην οδό Κιλκίς 8, Κορυδαλλός.

Αντικείμενο Σύμβασης – Περιγραφή καθηκόντων

Κύρια θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες χωρίς η συμμετοχή του να περιορίζεται σε αυτές:

 • Παρέχει ατομική ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση στους ενοίκους του οικοτροφείου.
 • Συμβάλλει στην εκπαίδευση, στην επανάκτηση και βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων των ενοίκων, προάγοντας την αυτονομία.
 • Συμβάλλει στην εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, προάγοντας την επικοινωνία και την κοινωνική ενσωμάτωση.
 • Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη παροχή συναισθηματικής κάλυψης.
 • Συμβάλλει στη μείωση του στίγματος και την εξάλειψη των διακρίσεων.
 • Σχεδιάζει εξατομικευμένα θεραπευτικά πλάνα φροντίδας και υποστήριξης, με στόχο τη σταθεροποίηση και βελτίωση της κλινικής εικόνας των ενοίκων, τα οποία θα αναθεωρούνται τουλάχιστον ανά εξάμηνο.
 • Υλοποιεί ετήσιες αξιολογήσεις και εκθέσεις της κλινικής πορείας των ενοίκων.
 • Οργανώνει και υλοποιεί ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης.
 • Λειτουργεί σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τις οδηγίες του Ε.Υ.
 • Λειτουργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής δεοντολογίας και με αλληλοκάλυψη ευθυνών και δραστηριοτήτων.
 • Συνδράμει στη διάχυση και την επίτευξη των σκοπών και των επιστημονικών στόχων των Μονάδων της ΠΕΨΑΕΕ στο πλαίσιο των δράσεων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης.
 • Σχεδιάζει και συμμετέχει σε δράσεις αγωγής κοινότητας, αποστιγματισμού και ευαισθητοποίησης.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που είναι επιθυμητές ή κρίνονται απαραίτητες από τον ΕΥ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα


α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου (Βάση της υπ. Αριθ. Y5β/ΓΠ 6701/28-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα: «Σχετικά με τις διατάξεις του ν.3919/2011 (ΦΕΚ32Α’), όπως τροποποιήθηκε από το αρ.4.παρ.16 του Ν.4038/20 12(ΦΕΚ 14Α)).

γ) 2 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσίας στην περιγραφόμενη ειδικότητα σε συναφείς φορείς ψυχικής υγείας (Ν.
2716/19992)

Σημείωση: Τα ανωτέρω τρία κριτήρια (α, β, γ) θεωρούνται on/off κριτήρια κατά το πρώτο στάδιο
αξιολόγησης.

Πρόσθετα τυπικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν και θα μοριοδοτηθούν:

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία/εργασία ως Ψυχολόγος με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ενηλίκων
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε στεγαστικές δομές σε οποιαδήποτε θέση (οικοτροφεία, ξενώνες και προστατευόμενα διαμερίσματα του Ν.2716/99)
 • Αποδεδειγμένη εκπαίδευση σε οποιαδήποτε επιπρόσθετη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση από πιστοποιημένο εκπαιδευτικό φορέα.
 • Προηγούμενη εθελοντική εργασία σε συναφείς φορείς Ψυχικής Υγείας (Ν. 2716/1999) ή σε δομές με λοιπές ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Συναφές στη θέση μεταπτυχιακό στη ψυχολογία
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Λοιπά κριτήρια επιλογής (εκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης):
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Ικανότητα στην οργάνωση και στη συνεργασία σε ομάδα
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό πλαίσιο και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης

Για κάθε επόμενο έτος έμμισθης αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας, προβλέπεται σχετική μοριοδότηση κατά την πρώτη
αξιολόγηση των αιτήσεων.

Για πληροφορίες σχετικά με τους φορείς ψυχικής υγείας του Ν. 2716/99 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπ.
Υγείας, στη Δ/νση Ψυχικής Υγείας καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.psychargos.gov.gr/

Επαγγελματική εμπειρία ως εργαζόμενος στεγαστικής δομής με οποιαδήποτε ειδικότητα (ψυχολόγος, εργαζόμενος γενικών καθηκόντων, νοσηλευτής κλπ)

Λοιπές Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • Εκπληρώσει (αφορά στους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων (απαραίτητων και επιθυμητών) απαιτείται ΜΟΝΟ η προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος καθώς και της σχετικής συνοδευτικής αίτησης πλήρως και σαφώς συμπληρωμένης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τίτλοι σπουδών – αναγνώριση πτυχίου για όσους έχουν λάβει το πτυχίο τους στο εξωτερικό, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ κ.α.) θα κατατεθούν από το άτομο που θα επιλεγεί- και μόνο- όταν ζητηθεί από το φορέα σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα. Επίσης, μαζί με τα προαναφερθέντα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει καταδικαστεί στα κάτωθι:


Υποβολή αιτήσεων - βιογραφικών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, υποχρεωτικά και ΜΟΝΟ την αίτηση συμμετοχής και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και τις 30/11/2018 (καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή παράδοσης στα γραφεία) στη διεύθυνση: «ΕΚΗ-«ΚΚΔ» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Ηπείρου 41, Αθήνα, Τ.Κ. 104.39»

Με την ένδειξη:

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (04/2018) ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΤΗΣ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε."

Σημειώνεται ότι από την καταληκτική ημερομηνία 30/11/2018 θα υπάρχει αναμονή για παραλαβή αιτήσεων με σφραγίδα ταχυδρομείου την 30/11/2018 μέχρι και 7/12/2018. Όσες αιτήσεις περιέλθουν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δε θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Στις 7-12-2018 η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνέλθει και θα εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Πληροφορίες: στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας - «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε., Ηπείρου 41, από
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 15:00, τηλ. 210-88.18.946, κ. Μίνα Τώρου

Πρόεδρος Δ.Σ. και Νόμιμος Εκπρόσωπος
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης