Ο Νόστος, προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας Ψυχολόγου για το έργο «TEEN SPIRIT I – TEEN SPIRIT II» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη δημιουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων. 

Οι εργαζόμενοι/ες θα εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, 5 ημέρες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Σαββάτου, Κυριακής και αργιών). Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2019. 

Καθήκοντα Ψυχολόγου

Τα κύρια καθήκοντα της θέσης αναφέρονται στους παρακάτω τομείς:
Εκτίμηση της ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής υγείας των ωφελούμενων και σύνταξη ψυχολογικής αξιολόγησης.

Ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων, με σκοπό
α) τη διαχείριση άγχους,
β) το χειρισμό συγκρούσεων και απότομων μεταβολών στη συμπεριφορά,
γ) την αντιμετώπιση κρίσεων που σχετίζονται με την ψυχική ή ψυχολογική πίεση,
δ) την ψυχολογική αποφόρτιση των ωφελούμενων της δομής,
ε) τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ τους και
στ) την καλλιέργεια ικανοτήτων και ταλέντων.

Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων παιδιών

Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα, μέσω ενεργειών και δράσεων τόσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας όσο και για την ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων παιδιών.

Παραπομπή ωφελούμενου παιδιού σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της κατάστασης της ψυχικής υγείας του παιδιού.

Στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων ΤΕΕΝ SPIRIT ο/η Ψυχολόγος ως μέλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας:
Υλοποιεί ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, πληροφόρηση, ατομική και ομαδική συμβουλευτική, προσανατολισμό και δράσεις προώθησης στην απασχόληση και «εργαστήρια» υποστήριξης της ένταξης (σχολείο, κατάρτιση, εργασία)
ανάλογα με την ηλικία.

Οργανώνει παραπομπές και συνοδείες όταν χρειάζεται.

Υποδέχεται τα φιλοξενούμενα άτομα, όπου ενημερώνει και οργανώνει την υπογραφή του «συμβολαίου φιλοξενίας και συνεργασίας» στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής παρακολουθεί την πορεία φιλοξενίας και ένταξης των φιλοξενούμενων όπου περιλαμβάνονται μεθοδολογικά τα εξής στάδια:
Καταγραφή στοιχείων / σχηματισμός ατομικού φακέλου του ωφελούμενου εφήβου.

Διερεύνηση και εκτίμηση/διάγνωση του ατομικού προφίλ και των αναγκών κάθε φιλοξενούμενου εφήβου.

Διαμόρφωση «ατομικού σχεδίου δράσης» σε συνεργασία με αρμόδιο σύμβουλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την οργάνωση της ατομικής πορείας στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης.

Υλοποίηση του ατομικού σχεδίου δράσης μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται στην ίδια τη δομή και παραπομπή με συνοδεία όπου χρειάζεται, καθώς και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε σχολείο, δράσεις άτυπης εκπαίδευσης, φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης, κλπ.

Αξιολόγηση της υλοποίησης του «Ατομικού Σχεδίου Δράσης».

Follow-up: 6 μήνες μετά την ενηλικίωση ή την έξοδο από τη Δομή με οποιονδήποτε κανονικό τρόπο, ενώ παράλληλα δίνεται στο φιλοξενούμενο άτομο η δυνατότητα να συνδεθεί με άλλες υπηρεσίες μετά τη λήξη της φιλοξενίας.

Μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας συνδέονται τα φιλοξενούμενα ανήλικα άτομα με τον προσωπικό τους Σύμβουλο/»πρόσωπο αναφοράς». Πρόκειται για τον/την επαγγελματία που αναλαμβάνει την εξατομικευμένη συμβουλευτική συνεργασία με το άτομο (παίρνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση της ηλικίας), κάνει τη διάγνωση αναγκών-διερεύνηση του προφίλ, τηρεί τον ατομικό φάκελο του φιλοξενούμενου ανηλίκου, φροντίζει για τις αναγκαίες παραπομπές σε άλλες ειδικότητες ή υπηρεσίες (ψυχολόγος, ψυχίατρος, νοσοκομεία κλπ) και βεβαίως, συνεργάζεται με τον έφηβο για την υλοποίηση του «Ατομικού Σχεδίου Δράσης».

Ο/Η Ψυχολόγος:

  • Τηρεί της αρχές της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας.
  • Τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας της Δομής και του προγράμματος.
  • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ψυχολογίας-Συμβουλευτικής) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
  • Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα (Β2 ή Γ2).
  • Πιστοποίηση βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel,Internet) από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα .
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εφόσον απαιτείται.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Επαγγελματική εμπειρία σε θέση σχετική με τα προαναφερθέντα καθήκοντα ιδιαίτερα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε ανηλίκους/εφήβους, μετανάστες/ριες-πρόσφυγες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με κατεύθυνση την κοινωνική ένταξη, δομές φιλοξενίας/στέγασης και υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  • Εθελοντική εργασία.
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο και ιδίως σε σχέση με την διαπολιτισμική ψυχολογία, Συμβουλευτική, Προσανατολισμό, coaching, Ψυχική Υγεία παιδιών και εφήβων, Επιστήμες της εκπαίδευσης/αγωγής, Ψυχολογία του Τραύματος, διαχείριση κρίσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά
σε κλειστό φάκελο είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο έως την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 ώρα 12:00. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις αποσταλούν με ταχυδρομείο, δεκτές θα είναι εκείνες που θα έχουν ημερομηνία αποστολής έως και την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης και ημερομηνία και ώρα παράδοσης έως τις 21/01/2019 ώρα 12:00.


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 ώρα 12:00. Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ δεν θα λάβει υπόψη οποιαδήποτε αίτηση παραληφθεί μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Ο χρόνος αξιολόγησης πληρότητας φακέλου και δικαιολογητικών θα διαρκέσει από τις 21/01/2019 έως τις 22/01/2019. 

Ο χρόνος διεξαγωγής συνεντεύξεων θα διαρκέσει από Πέμπτη 24/01/2019 έως Παρασκευή 25/01/2019.

 

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, μεταβείτε στην επίσημη σελίδα του φορέα nostos.org.gr