Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

Μιας (1) θέσεως εργασίας στο Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου» του Κ.Π.Ε. στην Αθήνα, με ειδικότητα: Ψυχολόγος (1 θέση Πλήρους απασχόλησης)

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης εργασίας και είναι ορισμένου χρόνου (διάρκεια 1 έτος).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Υποψηφιότητας
  • Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
  • Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Επίσης θα συνεκτιμηθούν: προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο εργασίας, εθελοντική εργασία σε Κ.Η. εξειδικευμένα στις Δ.Α.Φ., Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές με τη θέση αντικείμενο, πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε συναφή με τη θέση αντικείμενα, πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ, ο δυναμικός χαρακτήρας, η ευχέρεια στην επικοινωνία - οργάνωση και η ικανότητα συνεργασίας μέσα σε ομάδα.

Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν την σχετική αναγνώριση και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κέντρου Ημέρας «Στην Αυλή Του Κόσμου», Χρυσολωρά 10-12, Περιστέρι 121 32, καθημερινά 10:00-16:00 με τίτλο «θέση ψυχολόγου-Αθήνα» από την δημοσίευση της παρούσης ως τις 30/4/2019.

Πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας καθημερινά 10:00 - 16:00, στο τηλέφωνο 210-5789190.