Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος των Εθνικών Συλλόγων Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρών Ημισελήνων, ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 και αποτελεί το μεγαλύτερο Ανθρωπιστικό Οργανισμό στην Ελλάδα.

Το έργο του βασίζεται στην εθελοντική προσφορά και στοχεύει στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους και γενικότερα τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, χωρίς οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση. Για την επίτευξη του ανθρωπιστικού του έργου συνεργάζεται με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη.

Περιγραφή των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Το έργο αφορά στη λειτουργία των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, στα Καλάβρυτα και στην Αγριά Βόλου, δυναμικότητας 30 ανηλίκων (προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας). Βασικός στόχος της λειτουργίας των Κέντρων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η σταδιακή αυτονόμηση των ασυνόδευτων ανήλικων.

Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους ωφελούμενους (ασυνόδευτοι ανήλικοι) με τρόπο που να διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός δομής.

Ειδικότερα, τα Κέντρα εξασφαλίσουν προστατευμένο περιβάλλον σε ανηλίκους, που βρίσκονται στη χώρα χωρίς τη συνοδεία της οικογένειας τους, μέσα από ένα πλέγμα δράσεων που περιλαμβάνει την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης με ισότιμη πρόσβαση σε παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες. Αναλυτικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης
 • Παροχές σε είδος (είδη ατομικής υγιεινής, ιματισμού, υπόδησης)
 • Οικονομικό βοήθημα
 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Νομική συμβουλευτική
 • Υπηρεσίες διερμηνείας/ διαμεσολάβησης
 • Προγράμματα εκμάθησης ελληνικών, δημιουργικής απασχόλησης, ενισχυτικής διδασκαλίας και οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων

Περιγραφή θέσεων εργασίας 

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για:

μία (1) θέση Ψυχολόγου και

μία (1) θέση Φροντιστή ανηλίκων και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση ως ακολούθως:

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Καλαβρύτων

 • Ψυχολόγος, 1 άτομο - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
 • Φροντιστής ανηλίκων, 1 άτομο - Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας 

Για την θέση του ψυχολόγου (1 άτομο):

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ - Ψυχολογίας 
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εμπειρία με την ομάδα στόχου τουλάχιστον ενός έτους
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ 

Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων: 

 • Εκτίμηση της ψυχολογικής κατάστασης των ωφελουμένων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού
 • Πραγματοποίηση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουμένων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας και τη συναισθηματική τους ανατροφοδότηση
 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός για την ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε συνεργασία με το προσωπικό που εμπλέκεται στις εν λόγω δραστηριότητες
 • Διευκόλυνση της διασύνδεσης των ωφελούμενων παιδιών με την τοπική κοινότητα, μέσω ενεργειών και δράσεων τόσο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας

Για τη θέση του φροντιστή ανηλίκων (1 άτομο):

 • Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Γνώση Η/Υ
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Συνοπτική περιγραφή καθηκόντων:

 • Επίβλεψη και υποστήριξη των ανηλίκων της δομής και διασφάλιση της την ευημερίας τους τηρώντας όλες τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του παιδιού, της εμπιστευτικότητας και της αρχής «μη βλάπτειν».
 • Μέριμνα για διανομή συσσιτίου και επίβλεψη της διαδικασίας και του χρόνου διεξαγωγής της δράσης
 • Έλεγχος των κοιτώνων και των κοινόχρηστων χώρων των δικαιούχων ως προς την τήρηση κανόνων υγιεινής και τάξης
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση δραστηριοτήτων 
 • Συνοδεία και υποστήριξη των ανηλίκων σε απαιτούμενα ραντεβού ιατρικής ή άλλης φύσης
 • Έγκαιρη διανομή της φαρμακευτικής αγωγής
 • Συνεργασία και ενημέρωση με το επιστημονικό προσωπικό για ζητήματα που αφορούν σε ανησυχητικές συμπεριφορές των ανηλίκων
 • Μηνιαία παρακολούθηση και καταγραφή του αποθεματικού σε είδη ατομικής υγιεινής και ιματισμού και ενημέρωση του συντονιστή σχετικά με ανάγκες για τις νέες προμήθειες
 • Επίβλεψη των ανηλίκων κατά τη διάρκεια της νύχτας Υποβολή άμεσα αναφοράς στον συντονιστή σε περίπτωση εξαφάνισης ανηλίκου

Σημείωση: Η καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ και διαδικτύου μπορεί να πιστοποιηθεί και με δικαιολογητικό από επαγγελματική εμπειρία, βεβαιώσεις από εκπαιδευτικούς φορείς. Όταν ζητείται πιστοποιημένη γνώση απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα υποβολής του υποψηφίου σε δοκιμασία ελέγχου.

Προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ανωτέρω θέσεις

 • Πτυχίο & Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (θέση Ψυχολόγου)
 • Απολυτήριο λυκείου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αποφοίτησης Β’βάθμιας εκπαίδευσης (θέση Φροντιστή ανηλίκων)
 • Κατάθεση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων π.χ. κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016.

Στη φάση κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας, μπορεί να συμπεριληφθεί αντί για πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία να βεβαιώνει τα ανωτέρω. Επίσης να αναφέρεται σε αυτή, ότι στην περίπτωση που επιλεγεί για τη συγκεκριμένη θέση θα προσκομίσει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 

 • Δύο (2) συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο έκαστη
 • Βιογραφικό σημείωμα

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θεωρούνται προαπαιτούμενα προκειμένου η αίτηση υποψηφιότητας να θεωρηθεί έγκυρη. Η έλλειψη έστω και ενός εκ των ανωτέρω συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6 ος Όροφος), Υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 26/7/2019 έως και 12/8/2019, από 9.00 έως 14.30.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική όψη του οποίου οι υποψήφιοι θα αναγράφουν ευκρινώς:

- Την λέξη ΑΙΤΗΣΗ.

- Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου).

Σημείωση: Τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας (12/8/2019, ώρα 14:30), και να προκύπτει από τη σχετική σφραγίδα ή το αποδεικτικό κατάθεσης. Με την παραλαβή της αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΕΣ. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την περάτωση της διαδικασίας επιλογής. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων θα γίνουν δεκτές εντός τριημέρου από την ανάρτηση των εν λόγω αποτελεσμάτων και θα εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι ενιστάμενοι θα ενημερωθούν εγγράφως για την πορεία της ένστασής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφόρηση εγγράφως μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..