Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης για την υλοποίηση του Υποέργου με α/α: 1 και τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων αυτόεκπροσώπησης & υποστήριξης ηγετικών ικανοτήτων μελών ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε κατηγορίας Α’» της Πράξης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη και ενίσχυση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (Κοι.Σ.Π.Ε) του αρθ. 12 του Ν.2716/1999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για 1 ψυχολόγο μεταξύ άλλων.

Απαιτούμενα προσόντα (Πτυχίο – Εμπειρία – Δεξιότητες):

  • Πτυχίο στη ψυχολογία της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένης από ΔΟΑΤΑΠ.
  • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή τη Κοινωνική Ψυχολογία της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο (από ΔΟΑΤΑΠ) της αλλοδαπής.

Επιθυμητά προσόντα:

  • Πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση ομάδων.

Συγκεκριμένα η γνώση στην διαχείριση ομάδων προκύπτει από την ύπαρξη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης στη διαχείριση ομάδων (σεμινάρια, διπλώματα εξειδίκευσης κλπ) από εκπαιδευτικούς φορείς (ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης, δημόσια πανεπιστήμια που
προσφέρουν διπλώματα εξειδίκευσης κλπ). Επίσης, η γνώση στη διαχείριση ομάδων μπορεί να προκύπτει και από την αποδεδειγμένη παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην υποστήριξη ομάδων ή στην ομαδική ψυχοθεραπεία, τα οποία είναι διετούς έως
πενταετούς διάρκειας και προσφέρονται από ιδιωτικούς συλλόγους/οργανισμούς/εταιρείες (παρέχουν βεβαίωση παρακολούθησης), καθώς τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις δεν παρέχονται από κανένα δημόσιο ή άλλο πιστοποιημένο πλαίσιο στην Ελλάδα.

  • Η εμπειρία στη διαχείριση ομάδων λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση πτυχίου και
    προκύπτει με βεβαίωση εργοδότη.

Εμπειρία στην υποστήριξη και ενδυνάμωση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση πτυχίου και προκύπτει από την επαγγελματική εμπειρία σε πλαίσια/φορείς/δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (π.χ με βεβαίωση εργοδότη).