Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Λειτουργία του Εργαστηρίου Κοινωνικής και Κοινοτικής Εργασίας και Συμβουλευτικής τα ακαδ. έτη 2019-2020 και 2020-2021»

το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης Συγκλήτου ΔΠΘ και χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ -ΔΠΘ, προτίθεται να αναθέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017, σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Τα απαιτούμενα / συνεκτιμώμενα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και το συνοπτικό αντικείμενο απασχόλησης περιγράφονται ακολούθως:

Αντικείμενο Έργου

Αξιοποίηση μεθόδων ποιοτικής έρευνας και ειδικότερα εκείνων της έρευνας δράσης, της εκτίμησης κοινωνικών αναγκών, και της ομαδικά εστιασμένης συνέντευξης, προκειμένου να διερευνηθούν οι ανάγκες τοπικών, πληθυσμιακών ομάδων και κοινοτήτων ενδιαφέροντος, με παράλληλο σχεδιασμό υπηρεσιών συμβουλευτικής και κοινοτικής ανάπτυξης

Σχεδιασμός από κοινού με τη 15μελή ομάδα ασκούμενων κοινωνικών λειτουργών- φοιτητών κοινωνικής εργασίας ΔΠΘ δράσεων Συμβουλευτικής Κοινωνικής Εργασίας, Διεπιστημονικής Συμβουλευτικής, Δικτύωσης και Κοινοτικής Ανάπτυξης.

Παραδοτέα: τα σχέδια, το παραγόμενο υλικό, συνόψεις συνεδριών συμβουλευτικής και κοινοτικής εργασίας, αξιολογήσεις Ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο συντάσσονται ατομικές εκθέσεις αξιολόγησης της συμβολής και της απόδοσης του έργου κάθε ενός ασκούμενου.

Περιγραφή Ιδιότητας/Ειδικότητας

(1) ένας κοινωνικός λειτουργός / ΠΕ- ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Τόπος απασχόλησης: Νομός Ροδόπης – έδρα Κομοτηνή

Ύψος αμοιβής: Έως 12.500,00€

Διάρκεια απασχόλησης: Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως 31/12/2020

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος (Κοινωνική Εργασία)
  • Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Tριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της κοινωνικής εργασίας

Συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια

  • Εμπειρία άσκησης συμβουλευτικής κοινωνικής εργασίας έως 12 μήνες
  • Εμπειρία σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης κοινοτικής παρέμβασης/ κοινοτικών παρεμβάσεων, ή διεξαγωγής έρευνας σε κοινότητα έως 12 μήνες
  • Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος

Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου και στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται: «Πρόταση για την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4619/12.02.2020 για το έργο με ΚΕ 82230» και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), ενώ θα πρέπει να εσωκλείονται τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Αίτηση με αναφορά στον αύξοντα αριθμό της θέσης,
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και όλων των απαραίτητων έγγραφων που θα αποδεικνύουν τα παραπάνω προσόντα.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά, έως τις 28/02/2020 και ώρα 14:00,

στη διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή Γραφείο Πρωτοκόλλου

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη κ. Θεανώ Καλλινικάκη στο τηλέφωνο 6979208530, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΔΠΘ στο τηλέφωνο 2531039132

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
Καθηγήτρια Μιχαλοπούλου Μαρία
Αντιπρύτανης ΔΠΘ