Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει tην πρόσληψη κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατ' ανώτατο όριο για το ίδιο άτομο, για κάλυψη παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες της εν λόγω περιφέρειας ζητούνται:

 • Για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας: 2 ψυχολόγοι και 2 κοινωνικοί λειτουργοί (έδρα υπηρεσίας: Πάτρα)

 • Για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας: 1 ψυχολόγος και 1 κοινωνικός λειτουργός (έδρα υπηρεσίας: Μεσσολόγι)

 • Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας: 1 ψυχολόγος και 1 κοινωνικός λειτουργός (έδρα υπηρεσίας: Πύργος)

Απαραίτητα προσόντα της θέσης Ψυχολόγου

 • Πτυχίο ή δίπλωμα: Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν. 991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει]. Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

Απαραίτητα προσόντα της θέσης Κοινωνικού Λειτουργού

 • Πτυχίο ή δίπλωμα: Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος: Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

 • Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρα 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί µε την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους.

 2. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.

 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης, κατά περίπτωση

 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας). Κάθε υποψήφιος μπορεί να σημειώσει στην αίτησή του μια ή και περισσότερες ειδικότητες της ίδιας κατηγορίας, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συν/μη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

 • Για τις θέσεις που αφορούν την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Για τις θέσεις που αφορούν την Π.Ε. Αχαΐας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Για τις θέσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «Αίτηση ΣΟΧ_COVID19»

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1985 (ΦΕΚ 75/Α), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος , θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε πέντε [5] ημέρες, (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή από 09/04/2020 έως και 13/04/2020 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα :

 • 263 136 1215 για την Π.Ε. Αιτ/νίας (αρμόδια υπάλληλος κα. Πριοβόλου Ανδρεάνα)
 • 261 361 3430 για την Π.Ε. Αχαΐας (αρμόδια υπάλληλος κα. Αγγελοπούλου Γεωργία)
 • 262 136 0356 για την Π.Ε. Ηλείας (αρμόδια υπάλληλος κα. Ρηγοπούλου Ευγενία)

Για την συμπλήρωση της απαιτούμενης αίτησης και για περισσότερες λεπτομέρειες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και κατεβάστε το αρχείο PDF