Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία αφορά την πλήρωση θέσεων εργασίας στο ΚΕΘΕΑ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα

Η Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα - Περιφέρεια Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, θα παρέχει θεραπευτική-συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων με διπλή διάγνωση (συνύπαρξη κάποιας μορφής εξάρτησης με ψυχιατρική διαταραχή), καθώς και των οικογενειών τους. Η συννοσηρότητα ή διπλή διάγνωση ορίζεται ως η διάγνωση προβλήματος κατάχρησης αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών επιπλέον κάποιας άλλης διάγνωσης ψυχικής νόσου όπως συναισθηματικής ή ψυχωτικής διαταραχής. Το φαινόμενο της διπλής διάγνωσης εμφανίζει διεθνώς υψηλή επικράτηση, και τα διαθέσιμα στοιχεία στην χώρα μας δείχνουν ότι ακολουθεί αυξητικές τάσεις.

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Κρήτης και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα – Περιφέρεια Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο» με κωδικό ΣΑΕΠ 0021 και Κωδικό ΟΠΣ 5045616, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • 1 ΠΕ Ψυχίατρος
 • 1 ΠΕ Ψυχολόγος
 • 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός λειτουργός
 • ΠΕ Διοικητικός/Οικονομικός
 • ΔΕ Ειδικός θεραπευτής

Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης με έδρα τα Χανιά

Το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης με έδρα τα Χανιά έχει σαν βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κ.α) και να παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, κλπ).

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Κρήτης και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης με έδρα τα Χανιά» με κωδικό ΣΑΕΠ 0021 και Κωδικό ΟΠΣ 5035309, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • 1 ΠΕ Ψυχολόγος
 • 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός λειτουργός
 • ΠΕ Κοινωνιολόγος
 • ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού
 • ΔΕ Ειδικός θεραπευτής

Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο

Το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο έχει σαν βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κ.α) και να παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, κλπ).

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Κρήτης και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο» με κωδικό ΣΑΕΠ 0021 και Κωδικό ΟΠΣ 5045591, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • 1 ΠΕ Ψυχολόγος
 • 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός λειτουργός
 • ΠΕ Κοινωνιολόγος
 • ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού
 • ΔΕ Ειδικός θεραπευτής

Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

Η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο θα απευθύνεται στον πληθυσμό των ατόμων που κάνουν χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών ή αντιμετωπίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές (διαδίκτυο, τυχερά παιχνίδια) και διαμένουν σε περιοχές εκτός αστικού ιστού. Βασική στόχευση των υπηρεσιών θα αποτελούν η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και η παραπομπή σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Αναλυτικά, για την Περιφέρεια Κρήτης και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο» με κωδικό ΣΑΕΠ 0021 και Κωδικό ΟΠΣ 5035322, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020, ο αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • 1 ΠΕ Ψυχολόγος
 • 1ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός λειτουργός
 • ΠΕ Κοινωνιολόγος
 • ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού
 • ΔΕ Νοσηλευτής

Ειδικά προσόντα πρόσληψης

ΠΕ Ψυχίατρος

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής.
 • Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
 • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας της Ψυχιατρικής.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του πτυχίου.
 • Ξένη γλώσσα.

ΠΕ Ψυχολόγος

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ψυχολογία.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του πτυχίου.
 • Ξένη γλώσσα.

ΠΕ Κοινωνιολόγος

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Κοινωνιολογία.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του πτυχίου.
 • Ξένη γλώσσα.

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής / Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του πτυχίου.
 • Ξένη γλώσσα.

ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 • Επαγγελματική ταυτότητα τουλάχιστον Β’ τάξης.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματικήεμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του πτυχίου.
 • Ξένη γλώσσα.

 ΔΕ Ειδικός θεραπευτής

 • Βεβαίωση - Πιστοποίηση Αποφοίτησης από αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης (άρθρο 51, Ν. 4139/2013 ΦΕΚ 74 Α/20.3.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) με το διάστημα από την αποφοίτηση να είναι τουλάχιστον δύο (2) έτη.
 • Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Επαγγελματική εμπειρία μετά την αποφοίτησή του σε οποιαδήποτε απασχόληση από έναν (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.

ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Επαγγελματική ταυτότητα τουλάχιστον Β’ τάξης.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα (1) έως ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του πτυχίου.
 • Ξένη γλώσσα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας του ΚΕΘΕΑ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 και λήγει την 1η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ. Οι διαδικασίες υποβολής της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας του ΚΕΘΕΑ και για την υποβολή αίτησης ακολουθήστε το σύνδεσμο Θέσεις εργασίας ΚΕΘΕΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και στη συνέχεια να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών για τη θέση που ενδιαφέρονται, στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία (1) μόνο θέση. Η υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερες της μίας θέσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, συνιστάται στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής. Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλεφωνικά (2109241993-6, εσωτ. 272), εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 10:00 μέχρι 13:00.

Για τεχνικές και μόνο διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πληροφορικής μέσω e-mail στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.